โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skill
วันที่เขียน 19/4/2562 14:37:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 8:05:59
เปิดอ่าน: 3251 ครั้ง

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skill จัดขึ้นวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

        จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skill เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 256ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับความรู้และประโยชน์อย่างมาก ซึงแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ 2 หัวข้อ คือ

1. เรื่องการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เนื่องจากมนุษย์ทุกคนจะมีเปอร์เซ็นของการเรียนรู้เป็นไปตามพีระมิดแห่งการเรียนรู้ (The Cone of Learning) คือ เรียนรู้ได้ 10% จากการอ่าน เรียนรู้ได้ 20% จากการได้ยิน เรียนรู้ได้ 30% จากการได้เห็น เรียนรู้ได้ 50% จากสิ่งที่เห็นและได้ยิน เรียนรู้ได้ 70% จากสิ่งที่พูด และเรียนรู้ได้ 90% จากสิ่งที่ีพูดและทำ ดังนั้นหากการเรียนการสอนได้เน้นให้ผู้เรียนได้ทั้งพูดและทำ ผู้เรียนก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ โดยผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แต่เพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แทน ซึ่งตัวอย่างของรูปแบบการสอนแบบ Active Learning เช่น แบบระดมสมอง แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา แบบแสดงบทบาทสมมุติ  แบบแลกเปลี่ยนความคิด แบบสะท้อนความคิด แบบตั้งคำถาม แบบใช้เกม เป็นต้น โดยความเสี่ยงของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่ 1. เนื้อหาหลักสูตรมากไม่สามารถเหมาะสมกับเวลา 2. ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ 3. ห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่ จำนวนผู้เรียนมาก 4. ผู้สอนคิดว่าตนเองเป็นผู้บรรยายที่ดี 5. ขาดวัสดุอุปกรณ์จำเป็น 6. ผู้เรียนต่อต้านวิธีการสอนที่เป็นแบบบรรยาย โดยท่านวิทยากรได้ให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของวิทยากร : กรณีศึกษาการใช้ Google Classroom ซึ่ง Google Classroom เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยในการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสื่อสารกับผู้เรียนผ่านทางห้องเรียนที่สร้างขึ้นบนแอพพลิเคชัน โพสต์เอกสารต่างๆ ได้ เชื่อมต่อกับ content ในอินเตอร์เน็ตได้ มีการแจ้งเตือนการโพสต์สู่โทรศัพท์มือถือ มีหน้าเพจสำหรับการถาม-ตอบ แจ้งข่าว ใส่ตารางสอน นัดหมาย หรือเตือนการนัดหมายได้ และลิงค์กับแอพพลิเคชันอื่นๆที่เป็นประโยชน์ได้

2. เรื่องคุณลักษณะของผู้ที่มี Soft Skills และแนวทางการประยุกต์ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา Soft Skills ให้กับผู้เรียน

Soft Skill เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Quotient) เช่นทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การจัดการอารมณ์ของตัวเอง การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน ซึ่งแตกต่างจาก Hard Skills ที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient) Rohidas Nitonde, 2014 ได้ระบุไว้ว่า Soft Skills มีทั้งหมด 75 skills โดยกระบวนการในการพัฒนา soft skills มีด้วยกัน 4 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 เริ่มต้นเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับ soft skills โดยต้องระบุ soft skills ที่ต้องการก่อน ขั้นที่ 2 สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับ soft skills โดยต้องสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายทราบ เข้าใจ และยอมรับถึง soft skills ที่ควรมี ขั้นที่ 3 เริ่มนำวิธีการพัฒนา soft skills มาปฏิบัติจริง โดยต้องลงมือทำการพัฒนา soft skills ตามที่วางไว้และกำหนดข้อตกลงร่วมกันกับลูกทีม และขั้นที่ 4 มีความเชี่ยวชาญและถ่ายทอดได้ 

ในยุคปัจจุบัน 10 Soft Skills ที่ผู้เรียนควรมี ได้แก่ 1. มีการสื่อสาร (Communication)  2. มีการจัดการองค์กร (Organization) 3. มีการทำงานเป็นทีมเวิร์ก (Teamwork) 4. ตรงต่อเวลา (Always Punctual) 5. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 6. การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 7. มีการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 8. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน (Adaptability) 9. มนุษยสัมพันธ์ดี (Friendly Personality) 10. มีทักษะทางสังคม (Social Skills)

ซึ่งจากการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้าพเจ้าได้รับความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในอนาคตได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=949
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 19:56:26   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/2/2567 21:43:00   เปิดอ่าน 72  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง