ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019)
วันที่เขียน 4/4/2562 16:04:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 10:03:07
เปิดอ่าน: 2264 ครั้ง

การประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Together for the Benefit of Mandkind” ระหว่างวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร

จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร นั้น ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ในหัวข้อ “Polymorphism and New Polymorphs of [Ln2(SO4)3(H2O)n]” ซึ่งเป็นงานวิจัยทางด้านเคมีโคออร์ดิเนชัน (Coordination chemistry) นอกจากนั้นแล้วข้าพเจ้ายังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น

  • The Art of Building Small บรรยายโดย Ben L. Feringa, University of Groningen, Netherlands
  • Ratiometric Photoluminescent Thermometry of Heterometallic Lanthanide Coordination Polymers” บรรยายโดย Apinpus Rujiwatra, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Construction of Metallosuparmolecular Architectures Based on Functional Gold(I) Metalloligands บรรยายโดย Takumi Konno, Osaka University, Japan
  • Multifunctional Lanthanide-Nitro-Terephthalate Frameworks บรรยายโดย Kitt Panyarat, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากการรับฟังการบรรยายและการนำเสนอผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยต่างๆ จากทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับองค์ความรู้ทางเคมีและเคมีประยุกต์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านเคมีอนินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ การวิเคราะห์โครงสร้าง และการศึกษาสมบัติของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน (Coordination complex) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน และงานวิจัยต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=945
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:55:32   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 9:59:07   เปิดอ่าน 183  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง