รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่เขียน 4/1/2562 9:38:25     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 21:38:43
เปิดอ่าน: 23746 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอภาคบรรยาย ในหัวข้อ "Effect of solvents extraction on polyphenolic content and antioxidant activity of Rhizoclonium hieroglyphicum extract"

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอภาคบรรยาย ในหัวข้อ "Effect of solvents extraction on polyphenolic content and antioxidant activity of Rhizoclonium hieroglyphicum extract"

 

สรุปเนื้อหาที่ได้

            สารมลพิษ รังสียูวี หรือแม้แต่การเผาพลาญโดยใช้ออกซิเจนของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ทำให้เกิดอนุมูลอิสระ (free radical) ขึ้น อนุมูลอิสระคืออะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว ซึ่งไม่เสียรและมีพลังงานสูง มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาสูง ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในร่างกาย อนุมูลอิสระเหล่านี้สามารถเข้าไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ต่างๆ รวมถึงทำลายโครงสร้างและทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ ทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายได้ 

         สารประกอบฟีนอลิก (phenolic) จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติในพืชหลากหลายชนิด โดยการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระนั้นอาจเป็นได้หลายแบบ เช่น การลดพลังงานของสารอนุมูลอิสระ การขัดขวางและการหยุดปฏิกิริยาลูกโซ่ เป็นต้น โมเลกุลของสารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปทำปฏิกิริยาด้วยการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระแล้วทำให้ปฏิกิริยาลูกโซ่ของสารอนุมูลอิสระสิ้นสุดลง และไม่เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระตัวใหม่ เนื่องจากโมเลกุลของสารต้านอนุมูลอิสระมีความเสถียร ไม่ว่าในโครงสร้างหลังการเกิดปฏิกิริยาจะมีอิเล็กตรอนเดี่ยวหรือคู่ ถือได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวขจัดปฏิกิริยาลูกโช่ที่จะเข้าไปทำลายโมเลกุลสารในร่างกาย การชะลอและป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ ดังนั้นจึงมีงานวิจัยต่างๆ ให้ความสำคัญในการหาปริมาณหรือแม้กระทั่งสกัดสารประกอบฟีนอลิกในพืชหลากหลายชนิด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสำอาง 

         ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารฟีนอลิกที่สำคัญในสำหร่ายไก (Rhizoclonium hieroglyphicum) ซึ่งนิยมรับประทานในการเป็นอาหารพื้นบ้านในประเทศไทย มีรายงานการพบสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ ในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิกและโพลีแซคคาไรด์ ในการศึกษานี้ได้นำสาหร่ายไกที่เก็บจากแม่น้ำน่าน มาทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน (แช่ 48 ชั่วโมง) อะซิโตน (แช่ 48 ชั่วโมง) เอทานอล (แช่ 48 ชั่วโมง) และน้ำ (ต้ม 2 ชั่วโมง) แล้วเปรียบเทียบปริมาณสารที่สกัดได้ (%yield) รวมถึงปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดแต่ละชนิด ในการศึกษานี้พบว่าสารสกัดที่ได้จากน้ำให้ปริมาณสารที่สกัดได้และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ในขณะที่สารสกัดในเอทานอลมีปริมาณสารฟีนอลิกสูงที่สุด 

         สรุป หลักการในการเลือกตัวทำละลายในการสกัด จะอาศัยหลักการ “like dissolves like” นั่นคือตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดควรต้องมีความเป็นขั้วที่คล้ายคลึงกับสารสำคัญที่ต้องการสกัด เช่น ถ้าต้องการสกัดสารสำคัญที่มีขั้ว ก็ควรใช้ตัวทำละลายที่มีขั้ว ถ้าสารสำคัญไม่มีขั้ว ก็ควรใช้ตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วในการศึกษา ในงานวิจัยนี้ สิ่งหนึ่งที่ควรจะเพิ่มเติม คือ การควบคุมสภาวะของการสกัดระหว่างตัวทำละลาย เช่น อุณหภูมิของการสกัด ระยะเวลาของการสกัด เป็นต้น สารสกัดสาหร่ายไกในตัวทำละลายอินทรีย์ ได้แก่ เฮกเซน อะซิโตน และเอทานอล ได้จากการสกัดด้วยการแช่ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ในขณะที่ในตัวทำละลายน้ำ ได้จากการสกัดด้วยการต้ม ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ผลการทดลองที่ได้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยสมบูรณ์

 

ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและต่อหน่วยงาน

1. ก่อให้เกิดแนวคิดโจทย์วิจัย และนำมาปรับปรุงวิจัยที่ทำอยู่

2. นำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย การสอน และการให้คำปรึกษาในรายวิชา วท 498 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ได้เครือข่ายงานวิจัยและก่อให้เกิดความร่วมมืองานวิจัยระดับหน่วยงาน


ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 10:00:32   เปิดอ่าน 115  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 16:04:50   เปิดอ่าน 106  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 27/9/2566 0:03:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2566 1:02:12   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง