สรุปเนื้อหาจากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2018 (WCE 2018)
วันที่เขียน 4/9/2561 7:17:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:24:02
เปิดอ่าน: 1926 ครั้ง

เนื้อหาจากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2018 (WCE 2018) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ Imperial College กรุงลอนดอน เรื่อง“Contraction on Some Fixed Point Theorem in bv(s)-Metric Spaces” ผลงานวิจัยครอบคลุมทฤษฎีบทที่เป็นที่รู้จักกันดีในปริภูมิเมตริกก่อนหน้านี้

สรุปเนื้อหาจากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2018 (WCE 2018) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ Imperial College กรุงลอนดอน เรื่อง“Contraction on Some Fixed Point Theorem in bv(s)-Metric Spaces” มีดังนี้

จุดประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาทฤษฎีบทจุดตรึงของการส่งในปริภูมิเมตริก บีวีเอส ซึ่งเป็นปริภูมิที่ครอบคลุมปริภูมิเมตริกปกติ (Usual metric or standard metric spaces) ปริภูมิเมตริกเชิงสามเหลี่ยม (Rectangular metric spaces) ปริภูมิเมตริกบี (b metric spaces) ปริภูมิเมตริกเชิงสามเหลี่ยม บี (b-rectangular metric spaces) และปริภูมิเมตริกวางนัยทั่วไป วี (v-generalized metric spaces)  โดยทั่วไปงานวิจัยเกี่ยวกับการมีจุดตรึงบนปริภูมิเมตริกใด ๆ มักจะศึกษาเกี่ยวกับการส่ง (Mapping) และการวัดระยะทางหรือเมตริก (distance or metric) ในงานวิจัยที่นำเสนอนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ได้พิจารณาการส่งที่มีลักษณะพิเศษคือ การส่งแบบหดตัว (Contraction) และใช้สมบัติพิเศษอีกอย่างคือการใช้สมบัติของการวัดระยะทางแบบ wt ซึ่งทำให้ทฤษฎีบทที่ได้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมทฤษฎีบทต่าง ๆ ที่เป็นแบบฉบับเกี่ยวกับจุดตรึง และเพื่อที่จะหาจุดตรึง ข้อดีคือกรณีที่มีการเปรียบเทียบหลายจุดบนปริภูมิเราอาศัยค่าขอบเขตล่างค่ามากสุด (Infimum) ของเซตระยะทางของจุดเหล่านั้น 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:18   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:51:09   เปิดอ่าน 834  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38   เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง