ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 4
วันที่เขียน 21/8/2561 21:15:46     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 2:02:56
เปิดอ่าน: 3444 ครั้ง

คณาจารย์จะต้องมีการจัดทำผลงานวิชาการ ทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ หรือตำรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการฝึกอบรมวิทยากรได้แนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตัดสินใจ ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน และ ขั้นตรวจสอบประเมินและปรับปรุง

จากการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ นั้นข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายและได้ลงมือปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่หัวข้อ การเขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัย  การเขียนหนังสือ และการเขียนตำรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ทำให้มีความเข้าใจในวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และทราบหลักและวิธีการที่วิทยากรใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตัดสินใจ  ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน และ ขั้นตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง

  1. ขั้นเตรียมการ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจกับงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  หนังสือ (เป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา) หรือตำรา (ต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา) และหากจะนำผลงานเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอในตำแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
  2. ขั้นตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะต้องตัดสินใจว่าจะเขียนผลงานอะไร โดยเริ่มต้นที่กำหนดชื่อเรื่อง และพิจารณาว่าพื้นฐานความรู้ของเราเป็นอย่างไร มีความถนัดมากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้าง
  3. ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน ขั้นตอนนี้จะต้องศึกษาหลักการในการจัดทำผลงานแต่ละประเภท รวมถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพด้วย โดยจะต้องมีการเขียนโครงร่างก่อนที่จะลงมือเขียนผลงานในแต่ละเรื่องด้วย (คล้าย ๆ เป็นสารบัญของหนังสือ /ตำรา)
  4. ขั้นตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบ/ประเมิน ด้วยตนเอง โดยเพื่อนในวงวิชาการ/วิชาชีพ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อแนะนำ

จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  และคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานวิจัยต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=827
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:10:22   เปิดอ่าน 29  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 19:42:13   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง