ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 4
วันที่เขียน 21/8/2561 21:15:46     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 21:32:18
เปิดอ่าน: 2615 ครั้ง

คณาจารย์จะต้องมีการจัดทำผลงานวิชาการ ทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ หรือตำรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการฝึกอบรมวิทยากรได้แนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตัดสินใจ ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน และ ขั้นตรวจสอบประเมินและปรับปรุง

จากการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ นั้นข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายและได้ลงมือปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่หัวข้อ การเขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัย  การเขียนหนังสือ และการเขียนตำรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ทำให้มีความเข้าใจในวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และทราบหลักและวิธีการที่วิทยากรใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตัดสินใจ  ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน และ ขั้นตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง

  1. ขั้นเตรียมการ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจกับงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  หนังสือ (เป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา) หรือตำรา (ต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา) และหากจะนำผลงานเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอในตำแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
  2. ขั้นตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะต้องตัดสินใจว่าจะเขียนผลงานอะไร โดยเริ่มต้นที่กำหนดชื่อเรื่อง และพิจารณาว่าพื้นฐานความรู้ของเราเป็นอย่างไร มีความถนัดมากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้าง
  3. ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน ขั้นตอนนี้จะต้องศึกษาหลักการในการจัดทำผลงานแต่ละประเภท รวมถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพด้วย โดยจะต้องมีการเขียนโครงร่างก่อนที่จะลงมือเขียนผลงานในแต่ละเรื่องด้วย (คล้าย ๆ เป็นสารบัญของหนังสือ /ตำรา)
  4. ขั้นตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบ/ประเมิน ด้วยตนเอง โดยเพื่อนในวงวิชาการ/วิชาชีพ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อแนะนำ

จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  และคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานวิจัยต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=827
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 20:38:36   เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 14:52:55   เปิดอ่าน 11  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ทรัพย์สินทางปัญญา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/5/2565 19:58:45   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง