ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 4
วันที่เขียน 21/8/2561 21:15:46     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 6:10:01
เปิดอ่าน: 2319 ครั้ง

คณาจารย์จะต้องมีการจัดทำผลงานวิชาการ ทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย หนังสือ หรือตำรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงขั้นตอนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการฝึกอบรมวิทยากรได้แนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตัดสินใจ ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน และ ขั้นตรวจสอบประเมินและปรับปรุง

จากการเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 3 – 5 สิงหาคม2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ นั้นข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายและได้ลงมือปฏิบัติ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่หัวข้อ การเขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัย  การเขียนหนังสือ และการเขียนตำรา โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ทำให้มีความเข้าใจในวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และทราบหลักและวิธีการที่วิทยากรใช้ในการเขียนผลงานวิชาการ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำว่าจะต้องมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นตัดสินใจ  ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน และ ขั้นตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง

  1. ขั้นเตรียมการ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจกับงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิชาการ  บทความวิจัย  หนังสือ (เป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา) หรือตำรา (ต้องมีเนื้อหาเป็นไปตามคำอธิบายรายวิชา) และหากจะนำผลงานเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จะต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอในตำแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
  2. ขั้นตัดสินใจ ขั้นตอนนี้จะต้องตัดสินใจว่าจะเขียนผลงานอะไร โดยเริ่มต้นที่กำหนดชื่อเรื่อง และพิจารณาว่าพื้นฐานความรู้ของเราเป็นอย่างไร มีความถนัดมากน้อยเพียงใด และมีข้อมูลอะไรอยู่แล้วบ้าง
  3. ขั้นดำเนินการจัดทำผลงาน ขั้นตอนนี้จะต้องศึกษาหลักการในการจัดทำผลงานแต่ละประเภท รวมถึงเกณฑ์ระดับคุณภาพด้วย โดยจะต้องมีการเขียนโครงร่างก่อนที่จะลงมือเขียนผลงานในแต่ละเรื่องด้วย (คล้าย ๆ เป็นสารบัญของหนังสือ /ตำรา)
  4. ขั้นตรวจสอบประเมิน และปรับปรุง ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการตรวจสอบ/ประเมิน ด้วยตนเอง โดยเพื่อนในวงวิชาการ/วิชาชีพ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และดำเนินการปรับปรุงตามข้อแนะนำ

จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  และคาดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานวิจัยต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=827
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 3:34:52   เปิดอ่าน 134  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 3:35:34   เปิดอ่าน 140  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:19:34   เปิดอ่าน 125  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง