ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560
วันที่เขียน 5/1/2561 21:03:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:53:24
เปิดอ่าน: 1944 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560 ทำให้ได้รับทราบเรื่องราวใหม่ ๆ จากการรับฟังการบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้เห็นแนวคิดในการทำวิจัยในลักษณะต่าง ๆ จากการรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอร์

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลันแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำให้มีความเข้าใจ และเห็นว่าการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพาณิชย์ สามารถทำได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  ประมงและทรัพยากรทางน้ำ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทำให้เห็นแนวคิดในการทำวิจัยในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งยังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในส่วนของสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับการออกดอกและติดผลของลำไย : การศึกษาเชิงประจักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยในงานวิจัยได้มีการสร้างแบบจำลองต่าง ๆ หรืองานวิจัยเรื่อง ครูกับการสื่อสารออนไลน์ : ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในงานวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  ซึ่งข้าพเจ้าสามารถนำไปบอกเล่าให้นักศึกษาในรายวิชา สต324 การวิเคราะห์การถดถอย ฟังได้ จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=759
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:27:30   เปิดอ่าน 101  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:28:51   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:53:35   เปิดอ่าน 97  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง