ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560
วันที่เขียน 5/1/2561 21:03:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 20:55:02
เปิดอ่าน: 2173 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560 ทำให้ได้รับทราบเรื่องราวใหม่ ๆ จากการรับฟังการบรรยายพิเศษ รวมทั้งได้เห็นแนวคิดในการทำวิจัยในลักษณะต่าง ๆ จากการรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอร์

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลันแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง งานวิจัยกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทำให้มีความเข้าใจ และเห็นว่าการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพาณิชย์ สามารถทำได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  ประมงและทรัพยากรทางน้ำ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทำให้เห็นแนวคิดในการทำวิจัยในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งยังได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในส่วนของสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศกับการออกดอกและติดผลของลำไย : การศึกษาเชิงประจักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยในงานวิจัยได้มีการสร้างแบบจำลองต่าง ๆ หรืองานวิจัยเรื่อง ครูกับการสื่อสารออนไลน์ : ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้งานของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในงานวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  ซึ่งข้าพเจ้าสามารถนำไปบอกเล่าให้นักศึกษาในรายวิชา สต324 การวิเคราะห์การถดถอย ฟังได้ จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปด้วย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=759
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 14:09:39   เปิดอ่าน 126  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง