ภาษาR ฟรีโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
วันที่เขียน 4/10/2560 14:16:59     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:35:22
เปิดอ่าน: 4239 ครั้ง

ในปัจจุบัน งานด้าน Data Science เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการประมวลผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยทั่วไปมีโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหลายโปรแกรม อาทิเช่น SPSS, Minitab, SAS เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของการใช้โปรแกรมเหล่านี้ให้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นั้น นับเป็นอุปสรรคของการใช้งานเนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง จึงแนะนำโปรแกรมที่น่าใช้งานและเป็นโปรแกรมฟรี ให้ลองดาว์นโหลดไปใช้ นั่นคือโปรแกรม R สามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac OS, หรือ Linux

ภาษา R เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถเขียนฟังก์ชันขึ้นเองโดยใช้คำสั่งที่ไม่ยุ่งยาก สามารถทำงานบน Windows, Mac OS, หรือ Linux ภาษา R พัฒนามาจากภาษา S ซึ่งพัฒนามาเพื่อใช้งานทางด้านวิเคราะห์ทางสถิติ โดยพัฒนามาจาก Ross Ihaka และ Robert Gentleman ศาสตราจารย์แห่งภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ในค.ศ. 1996 หลังจากนั้นมีการใช้โปรแกรม R กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันนี้มีกลุ่มอาสาสมัครช่วยกันพัฒนาและดูแล R ภายใต้ชื่อ R core-development team เป็นศูนย์กลางและสามารถสืบค้นสารสนเทศ และมี package ที่สนับสนุนการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม R

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม R

1. เข้าเวปไซด์ http://www.r-project.org/ เลือก Download R
2. เลือก “CRAN mirror” จะมีรายชื่อประเทศที่ให้ดาวน์โหลด เลือกประเทศไทย ซึ่งมี server อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อดาวน์โหลด R program และ package ต่างๆ
3. เลือก “ดาวน์โหลด” ตามระบบปฏิบัติการที่ใช้เช่น mac ก็โหลดของ mac โหลดแล้วให้ทำการ “RUN” โปรแกรม ****สามารถใช้ได้ทั้ง 32 และ 64 bit

การเริ่มต้นทำงาน

การเริ่มต้นโปรแกรม R สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows กระทำได้โดยคลิกที่ไอคอนของ R  ก็จะเข้าสู่ ระบบการทำงานของโปรแกรมที่เรียกว่า R console ดังนี้

หรือสามารถทำงานบน R Editor โดยเปิดใช้จาก File > New script จะปรากฏหน้าต่างดังนี้

         การติดตั้งและเรียกใช้แพคเกจ 

         ในการเรียกใช้แพคเกจสามารถตรวจสอบรายชื่อแพคเกจที่ต้องการเรียกใช้จาก

Smile Package > Load package …

ตรวจสอบรายชื่อแพคเกจที่ต้องการเรียกใช้ หากไม่มีต้องทำการติดตั้งก่อน 

         Smile การติดตั้ง (installation) เลือกเมนู

Packages > Install package(s)... (ต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

 

สถิติพื้นฐาน

         การหาค่าสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน มัธยฐาน พิสัย สามารถหาได้โดยใช้คำสั่ง

         การหาค่าเฉลี่ยของ Vector x โดยใช้คำสั่ง

> mean(x)         

การหาค่ามัธยฐาน โดยใช้คำสั่ง

>median(x)

  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้คำสั่ง

>sd(x)

  การหาค่าความแปรปรวน โดยใช้คำสั่ง

>var(x)

การหาค่าพิสัยของข้อมูล

>max(x)-min(x)

การหาค่าพิสัยควอร์ไทล์

>IQR(x)

การหาค่าสถิติพื้นฐานอย่างง่าย เช่น

Min.       1st Qu.            Median        Mean       3rd Qu.         Max.

ค่าต่ำสุด    ควอไทล์ที่ 1      ค่ามัธยฐาน       ค่าเฉลี่ย    ควอไทล์ที่ 3      ค่าสูงสุด

ใช้คำสั่ง >summary(x)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=742
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:14:52   เปิดอ่าน 83  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:26:22   เปิดอ่าน 257  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่1 หรืองาน Scitech ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 6/10/2563 14:37:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 21:16:03   เปิดอ่าน 332  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » Microsoft teams classroom
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต Microsoft (MS) teams ถูกนำมาใช้ ในการสร้างชั้นเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/9/2563 14:29:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 1:46:57   เปิดอ่าน 546  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง