มุมมองวิจัยคณิตศาสตร์ในยุค ประเทศไทย 4.0
วันที่เขียน 23/8/2560 21:00:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 21:32:58
เปิดอ่าน: 2524 ครั้ง

งานวิจัยคณิตศาสตร์ต้องตอบรับกับยุคประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่งานวิจัยที่เก็บไว้ในกล่องรอมีคนนำไปใช้ นักวิจัยต้องชี้นำได้ว่าผลงานตอบปัญหาสังคมอย่างไร หรือมีประโยชน์ด้านไหน อย่างไร

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” ทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดว่า ในฐานะนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ มีความสุขกับการได้สร้างทฤษฎีใหม่ ขยายขอบเขตงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น คงไม่ใช่สำหรับยุคนี้อีกแล้ว ประเทศไทย 4.0 ต้องการงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นั่นคือต้องการงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการสร้างระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้นนักวิจัยต้องชี้นำให้ได้ว่า ผลงานวิจัยสามารถตอบปัญหาสังคมอย่างไร หรือทฤษฎีใหม่ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์อย่างไร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=709
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 21:15:45   เปิดอ่าน 251  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 21:28:46   เปิดอ่าน 836  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 19:34:08   เปิดอ่าน 788  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง