มุมมองวิจัยคณิตศาสตร์ในยุค ประเทศไทย 4.0
วันที่เขียน 23/8/2560 21:00:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/8/2565 3:24:36
เปิดอ่าน: 2905 ครั้ง

งานวิจัยคณิตศาสตร์ต้องตอบรับกับยุคประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่งานวิจัยที่เก็บไว้ในกล่องรอมีคนนำไปใช้ นักวิจัยต้องชี้นำได้ว่าผลงานตอบปัญหาสังคมอย่างไร หรือมีประโยชน์ด้านไหน อย่างไร

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการและร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม” ทำให้ข้าพเจ้าได้แนวคิดว่า ในฐานะนักวิจัยด้านคณิตศาสตร์ มีความสุขกับการได้สร้างทฤษฎีใหม่ ขยายขอบเขตงานวิจัยของนักวิจัยท่านอื่น คงไม่ใช่สำหรับยุคนี้อีกแล้ว ประเทศไทย 4.0 ต้องการงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นั่นคือต้องการงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการสร้างระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนั้นนักวิจัยต้องชี้นำให้ได้ว่า ผลงานวิจัยสามารถตอบปัญหาสังคมอย่างไร หรือทฤษฎีใหม่ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์อย่างไร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=709
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/8/2565 3:11:19   เปิดอ่าน 185  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 22:18:27   เปิดอ่าน 451  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง