ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 17/3/2559 19:39:08     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 14:19:38
เปิดอ่าน: 3099 ครั้ง

การประชุมวิชาการเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ โดยจะเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดความร่วมมือในแวดวงของวิชาการต่อไป

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นงานประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เข้ารับฟังบรรยายในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (ทางด้านพืชศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการอาหาร สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นยังได้มีการเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ ใช้ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai—Agriculture) โดยวิทยากรได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกิจกรรม   ต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะในภาคเกษตร วิวัฒนาการและการร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วร่วมมือกันในการป้องกันพฤติกรรมต่าง ๆ ที่    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

          ในส่วนของการรับฟังผลงานวิจัยภาคบรรยาย และการรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ทำให้เกิดแนวคิดในการทำวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำวิจัยในอนาคตได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=494
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้ด้านการแก้ไขจีโน...
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้  ประชุมวิชาการ  ภาวะโลกร้อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 19/6/2567 16:18:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 11:43:54   เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 9:10:16   เปิดอ่าน 114  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:02:30   เปิดอ่าน 129  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:03:15   เปิดอ่าน 150  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง