ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 17/3/2559 19:39:08     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 19:53:10
เปิดอ่าน: 2531 ครั้ง

การประชุมวิชาการเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ โดยจะเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดความร่วมมือในแวดวงของวิชาการต่อไป

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นงานประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เข้ารับฟังบรรยายในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (ทางด้านพืชศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการอาหาร สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นยังได้มีการเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ ใช้ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai—Agriculture) โดยวิทยากรได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกิจกรรม   ต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะในภาคเกษตร วิวัฒนาการและการร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วร่วมมือกันในการป้องกันพฤติกรรมต่าง ๆ ที่    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

          ในส่วนของการรับฟังผลงานวิจัยภาคบรรยาย และการรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ทำให้เกิดแนวคิดในการทำวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำวิจัยในอนาคตได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=494
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 14:09:39   เปิดอ่าน 126  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง