ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 17/3/2559 19:39:08     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:50:00
เปิดอ่าน: 2198 ครั้ง

การประชุมวิชาการเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ รับฟังการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย และรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ โดยจะเกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อให้เกิดความร่วมมือในแวดวงของวิชาการต่อไป

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นงานประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เข้ารับฟังบรรยายในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (ทางด้านพืชศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการอาหาร สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากนั้นยังได้มีการเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ ใช้ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai—Agriculture) โดยวิทยากรได้พูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งผล กระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกิจกรรม   ต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะในภาคเกษตร วิวัฒนาการและการร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ในการรับมือกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แล้วร่วมมือกันในการป้องกันพฤติกรรมต่าง ๆ ที่    ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

          ในส่วนของการรับฟังผลงานวิจัยภาคบรรยาย และการรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ทำให้เกิดแนวคิดในการทำวิจัย และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำวิจัยในอนาคตได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=494
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/10/2564 23:07:47   เปิดอ่าน 100  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 4:29:53   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/10/2564 20:14:38   เปิดอ่าน 96  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง