การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 22
วันที่เขียน 7/9/2558 9:52:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 4:49:20
เปิดอ่าน: 3647 ครั้ง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 22 วันที่ 18-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ. โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. มาตรฐานสำหรับคณาจารย์นิเทศ 

          มาตรฐานสำหรับคณาจารย์นิเทศในหลักสูตรสำหรับสหกิจศึกษาที่กำหนดโดยสถานศึกษาและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยของสถานศึกษาต้องมีมาตรฐานดังนี้

มาตรฐานขั้นต่ำ

1)       คณาจารย์นิเทศต้องมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและผ่านการอบรมการนิเทศงานโดยหน่วยงานที่ได้รับรองจาก สกอ.

2)      คณาจารย์นิเทศต้องเป็นคณาจารย์ประจำสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่

3)      คณาจารย์นิเทศต้องได้รับเอกสารประกอบการนิเทศ อาทิ ลักษณะงาน ประวัตินักศึกษา ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนกำหนดการนิเทศ

4)      คณาจารย์นิเทศต้องมีแผนการนิเทศนักศึกษา

5)      ในการนิเทศงานต้องจัดให้มีการประชุม (พบปะ-หารือ) ระหว่างผู้นิเทศงานกับคณาจารย์นิเทศ นักศึกษากับคณาจารย์นิเทศและประชุมร่วมทั้งสามฝ่าย

6)      คณาจารย์นิเทศต้องใช้เวลาในการนิเทศไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อการนิเทศงานหนึ่งครั้ง

7)      คณาจารย์นิเทศต้องติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาตามความจำเป็นของสาขาวิชา

มาตรฐานส่งเสริม

1)       คณาจารย์นิเทศควรตรวจรูปแบบการนำเสนอผลงาน และให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา

2)      ในช่วงระยะกึ่งกลางของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและให้ข้อเสนอแนะ

3)      ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศควรเข้ารับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานและผู้บริหารองค์กรและประเมินผลงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

2. การนิเทศงานสหกิจศึกษา

     การนิเทศงานสหกิจศึกษา หมายถึง การที่คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเดินทางไปเยี่ยม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการทำงานแก่นักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการทำงาน ณ สภานประกอบการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการทำงานและการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา ช่วงเวลานิเทศที่เหมาะสม ควรเป็นช่วงสัปดาห์ที่ 5-12 สำหรับการปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์ คณาจารย์นิเทศที่ดีต้องเข้าใจปรัชญา วัตถุประสงค์ มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กระบวนการสหกิจศึกษาและเห็นความสำคัญของสหกิจศึกษาที่มีต่อนักศึกษา สถานประกอบการและสถานศึกษา ตลอดจนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและยึดมั่นในจริยธรรมของคณาจารย์นิเทศ นอกจากนี้คณาจารย์นิเทศอาจมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะบางด้าน อาทิ การเจรจาต่อรอง การประชาสัมพันธ์และการตลาด ทักษะการสื่อสาร การให้คำแนะนำปรึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนช่วยให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น บทบาทและหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังนี้

ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1)       การจัดหางานสหกิจศึกษาและการรับรองคุณภาพงานสหกิจศึกษา

คณาจารย์นิเทศควรมีส่วนร่วมในการจัดหางานและรับรองคุณภาพงานสหกิจศึกษาโดยพิจารณาจากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและสถานประกอบการเป็นสำคัญและคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ด้วย และยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา ดังนี้

-        ลักษณะงานต้องตรงตามสาขาวิชา และ/หรือวิชาชีพ

-        ลักษณะงานต้องเป็นโครงงานหรืองานประจำที่ตรงกับสาขาวิชาชีพและเน้นประสบการณ์การทำงาน โดยงานดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

-        ลักษณะงานต้องเหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถของนักศึกษาตลอดจนมีความปลอดภัย

-        คุณค่าทางวิชาการของตำแหน่งงานต้องไม่ต่ำ โดยอาจพิจารณาจากการประยุกต์ทฤษฎี ความยากง่าย และทักษะของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากตำแหน่งงานนั้น

-        ตำแหน่งงานต้องมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆตามความเหมาะสมและจำเป็น

2)      การพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

เพื่อป้องกันปัญหาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมของนักศึกษา คณาจารย์นิเทศในสาขาวิชานั้นๆ ควรร่วมกันกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา อาทิ เกรดเฉลี่ยสะสม รายวิชาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาหรือการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา เงื่อนไขทางวิชาการของนักศึกษาที่สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการและข้อจำกัดด้านสุขภาพ เป็นต้น

3)      การจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการ

ก่อนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสมัครงานของนักศึกษาเพื่อให้สถานประกอบการพิจารณา คณาจารย์นิเทศในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดควรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการจับคู่ระหว่างนักศึกษากับสถานประกอบการโดยคำนึงถึงความถนัดด้านวิชาการ ความปลอดภัย สุขภาพ รวมถึงศักยภาพของนักศึกษาและโครงงาน

4)      การชี้แจงนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คณาจารย์นิเทศต้องชี้แจงนักศึกษาสหกิจศึกษาถึงข้อควรปฏิบัติ ข้อพึงหลีกเลี่ยง ตลอดจนช่องทางการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุจำเป็น ก่อนที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะเริ่มปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ทั้งนี้ คณาจารย์นิเทศอาจบรรยายกรณีศึกษาในอดีตและให้ข้อคิดที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1)       การนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

วัตถุประสงค์ของการนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ คือ

-        เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษา

-        เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงงาน ตลอดจนปรับการทำโครงงานให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ และความถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสำคัญ

-        เพื่อดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาลุล่วงตามวัตถุประสงค์

-        เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ

-        เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการและนำมาประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา

เพื่อให้การนิเทศสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพ คณาจารย์นิเทศต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลของนักศึกษา สถานประกอบการ และโครงงานหรืองานประจำที่เน้นประสบการณ์ก่อนไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ โดยมีเอกสารประกอบการนิเทศ ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา ข้อมูลรายละเอียดงาน ข้อมูลบุคคลที่คณาจารย์นิเทศต้องไปพบ แผนปฏิบัติงานของนักศึกษา สถานที่นัดพบ แผนที่สถานประกอบการ ข้อมูลของสถานประกอบการอย่างย่อ แบบประเมินศักยภาพของนักศึกษา ผู้นิเทศงานและแบบประเมินคุณภาพสถานประกอบการ

2)      การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล คณาจารย์นิเทศต้องกำหนดมาตรการที่ใช้ในการติดตามและแจ้งให้นักศึกษาและผู้นิเทศงานทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยใช้การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมลล์ เว็บบอร์ด หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1)       การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คณาจารย์นิเทศต้องประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษาอย่างยุติธรรมโดยใช้เกณฑ์การวัดผลที่ได้ประกาศให้นักศึกษาสหกิจศึกษาทราบก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ทั้งนี้การประเมินอาจพิจารณาจากการนิเทศสหกิจศึกษา การติดตามความก้าวหน้า การนำเสนอผลงานในการสัมมนาหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรายงานฉบับสมบูรณ์

2)      การประเมินผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

คณาจารย์นิเทศต้องประเมินความเข้าใจและความพร้อมในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการตลอดจนผลกระทบและศักยภาพของโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยอาจพิจารณาประเมินหัวข้อต่างๆ ดังนี้

-        ความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกระบวนการสหกิจศึกษา

-        ลักษณะงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษา

-        ผลกระทบของโครงงานหรืองานที่ปฏิบัติต่อสถานประกอบการ

-        คุณสมบัติของผู้นิเทศงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

-        ศักยภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการในอนาคต

-        ความเป็นไปได้ในการต่อยอดโครงงานและงานที่ปฏิบัติสู่งานวิจัยและการบริการวิชาการ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=419
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:21   เปิดอ่าน 31  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:22   เปิดอ่าน 77  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง