การศึกษาชุดโครโมโซมในเซลล์พืช ด้วยเครื่อง Flow Cytometry (Plant DNA Ploidy Analysis with Flow Cytometry)
วันที่เขียน 10/3/2558 16:03:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/5/2565 2:52:49
เปิดอ่าน: 4356 ครั้ง

เครื่อง Flow Cytometry เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติหลายๆ ประการของเซลล์ สามารถนำเอาเทคนิคดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่ศึกษาในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้ง สัตว์ พืช และจุลชีพ

เครื่อง Flow Cytometry เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่มีความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติหลายๆ ประการของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้ง สัตว์ พืช และจุลชีพ ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์เซลล์แต่ละเซลล์ซึ่งจะถูกบังคับให้เคลื่อนที่เป็นเซลล์เดี่ยวๆ ผ่านลำแสงต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่สนใจ โดยการวิเคราะห์เซลล์ด้วยเครื่อง Flow Cytometry นี้ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยเฉพาะงานวินิจฉัยและวิจัยทางด้านการแพทย์ เช่น การวิเคราะห์จำนวนประชากรเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ ในตัวอย่างเลือด เพื่อการตรวจสอบหาความผิดปกติทางโลหิตวิทยา การวิเคราะห์หาระดับเม็ดเลือดขาวเพื่อวินิจฉัยหรือติดตามการรักษาผู้ป่วยเอชไอวี หรือแม้กระทั่งการวิจัยเพื่อค้นหาสารหรือยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งเป็นต้น ทั้งนี้จะทำการย้อมผนังเซลล์ด้วยสารเรืองที่จับกันอย่างจำเพาะกับโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ นอกจากนี้ยังสามารถย้อมโครโมโซมที่อยู่ภายในเซลล์เพื่อตรวจสอบกระบวนการการแบ่งตัวของเซลล์ เป็นต้น ในการศึกษษสิ่งมีชีวิตกลุ่มจุลชีพ นั้นเครื่อง Flow Cytometry ก็นิยมนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพ ตอบสนองต่อสารอาหารหรือสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง โดยองค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมที่มีการใช้เชื้อจุลชีพเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ในส่วนการศึกษาด้านพืชนั้น ได้มีการนำเครื่อง Flow Cytometry มาใช้ในการวิเคราะห์การเพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซม (ploidy) โดยได้มีการพัฒนาและนำมาใช้ตรวจสอบในบริษัทและหน่วยงานวิจัยต่างๆ ที่มีการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยอาศัยการเพิ่มจำนวนชุดของโครโมโซมในพืช ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เครื่อง Flow Cytometry เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ ในงานวิจัยทางด้านพืช โดยในการบรรยายครั้งนี้เป็นการบรรยายที่เพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้เข้าฟังบรรยายเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งผู้ฟังบรรยายสามารถเข้าใจถึงหลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือดังกล่าว ซึ่งจะสามารถนำเอาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยต่อไป อีกทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปยังผู้สนใจหรือนักศึกษาต่อไปได้ 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=348
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/5/2565 1:08:55   เปิดอ่าน 14  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/5/2565 23:47:37   เปิดอ่าน 9  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ทรัพย์สินทางปัญญา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/5/2565 18:09:54   เปิดอ่าน 7  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง