ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ
วันที่เขียน 8/9/2557 9:58:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 20:57:46
เปิดอ่าน: 3847 ครั้ง

การปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นการผลิตบัณฑิตที่ต้องร่วมมือกันระหว่าง 3 ส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษา นักศึกษาผู้ออกฝึกสหกิจศึกษา และ สถานประกอบการ โดยผู้ที่ออกฝึกสหกิจศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนการเลือกสถานประกอบการ ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา และหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อจะได้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา

        จากการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ เมื่อวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ ต่าง ๆ ดังนี้

        1. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สหกิจศึกษาไทย : กลไกการพัฒนาสู่นานาชาติ โดย คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิิ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด

        2. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

        3. การเสวนา"ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไร ให้ได้ใจนายจ้าง" โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สำนักเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

        โดย มีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาว่า ความเลือกสถานประกอบการที่ตนเองต้องการทำงาน เพื่อจะได้ทราบลักษณะที่แท้จริงขององค์กร ซึ่งจะทำให้ทราบว่าหากต้องการทำงานในสถานประกอบการนี้จริงจะต้องไปพัฒนาตนเองเพ่ิ่มในด้านใดอีกบ้าง และจะทำให้ทราบว่าสถานประกอบการนี้คือ หน่วยงานที่นักศึกษาต้องการทำงานจริงหรือไม่ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาตั้งแต่ก่อนออกปฎิบัติการสหกิจศึกษา ขณะปฏิบัิตสหกิจศึกษา และ หลังการปฏิบัติศึกษา และออกฝึกสหกิจศึกษาด้วย ความเต็มใจ มั่นใจ และใส่ใจ ดังนี้

        ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : ต้องมีการเปิดใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เตรียมใจ และมั่นใจ

                                            นอกจากนั้นต้องมีการเตรียมความรู้ และ เตรียมข้อมูลของสถานประกอบการด้วย

        ขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา   นักศึกษา : ใช้ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา และ ทักษะการปฏิบัติ และ มีทัศนคติที่ดี

                                       สถาบันการศึกษา : นิเทศงาน ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยควรให้นักศึกษานำ

                                                               เสนองานวิจัย ให้แก่พี่เลี้ยง และ อาจารย์นิเทศ ฟัง เพื่อจะได้ให้คำแนะนำแก่

                                                               นักศึกษา

        หลังปฏิบัติสหกิจศึกษา : บันทึกผลการปฏิบัิตงาน นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง พิจารณาบทเรียนที่ดี ๆ นำไปใช้ประโยชน์  เรียนรู้/

                                       ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ทราบจากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คณาจารย์ และ

                                       รุ่นน้อง

        โดยในการทำหนังสือส่งตัวให้ระบุหน่วยงานในสถานประกอบการที่ต้องการทำไปด้วย และท้ายที่สุด วิทยากรทุกท่านต่างเห็นเหมือนกันว่า ผู้ที่จะได้รับการจ้างงานคือ ผู้ที่มีคุณลักษณะ "มีความรู้ มีความใส่ใจ มีวินัย มุ่งมั่น และนำเสนอเป็น"

 

         จากการรับฟัง ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำให้นักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา พิจารณางานที่ตนเองชอบก่อนเลือกสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมของตนเองทั้งในด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการนำเสนองาน และการคิดบวก ซึ่งจะส่งผลทำให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และทำให้การฝึกสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย และท้ายที่สุดสถานประกอบการอาจจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าทำงานในอนาคตต่อไป 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=326
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 14:09:39   เปิดอ่าน 126  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง