ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ
วันที่เขียน 8/9/2557 9:58:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:58:39
เปิดอ่าน: 3509 ครั้ง

การปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นการผลิตบัณฑิตที่ต้องร่วมมือกันระหว่าง 3 ส่วน ได้แก่ สถาบันการศึกษา นักศึกษาผู้ออกฝึกสหกิจศึกษา และ สถานประกอบการ โดยผู้ที่ออกฝึกสหกิจศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งก่อนการเลือกสถานประกอบการ ก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา และหลังปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อจะได้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติสหกิจศึกษา

        จากการเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ เมื่อวันพุธ ที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังการปาฐกถาพิเศษ ต่าง ๆ ดังนี้

        1. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สหกิจศึกษาไทย : กลไกการพัฒนาสู่นานาชาติ โดย คุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิิ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด

        2. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

        3. การเสวนา"ผู้ปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างไร ให้ได้ใจนายจ้าง" โดย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สำนักเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

 

        โดย มีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาว่า ความเลือกสถานประกอบการที่ตนเองต้องการทำงาน เพื่อจะได้ทราบลักษณะที่แท้จริงขององค์กร ซึ่งจะทำให้ทราบว่าหากต้องการทำงานในสถานประกอบการนี้จริงจะต้องไปพัฒนาตนเองเพ่ิ่มในด้านใดอีกบ้าง และจะทำให้ทราบว่าสถานประกอบการนี้คือ หน่วยงานที่นักศึกษาต้องการทำงานจริงหรือไม่ โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาตั้งแต่ก่อนออกปฎิบัติการสหกิจศึกษา ขณะปฏิบัิตสหกิจศึกษา และ หลังการปฏิบัติศึกษา และออกฝึกสหกิจศึกษาด้วย ความเต็มใจ มั่นใจ และใส่ใจ ดังนี้

        ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา : ต้องมีการเปิดใจ มุ่งมั่น ตั้งใจ ตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เตรียมใจ และมั่นใจ

                                            นอกจากนั้นต้องมีการเตรียมความรู้ และ เตรียมข้อมูลของสถานประกอบการด้วย

        ขณะปฏิบัติสหกิจศึกษา   นักศึกษา : ใช้ความรู้ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษา และ ทักษะการปฏิบัติ และ มีทัศนคติที่ดี

                                       สถาบันการศึกษา : นิเทศงาน ให้คำปรึกษาเพื่อเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยควรให้นักศึกษานำ

                                                               เสนองานวิจัย ให้แก่พี่เลี้ยง และ อาจารย์นิเทศ ฟัง เพื่อจะได้ให้คำแนะนำแก่

                                                               นักศึกษา

        หลังปฏิบัติสหกิจศึกษา : บันทึกผลการปฏิบัิตงาน นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง พิจารณาบทเรียนที่ดี ๆ นำไปใช้ประโยชน์  เรียนรู้/

                                       ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ทราบจากการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน คณาจารย์ และ

                                       รุ่นน้อง

        โดยในการทำหนังสือส่งตัวให้ระบุหน่วยงานในสถานประกอบการที่ต้องการทำไปด้วย และท้ายที่สุด วิทยากรทุกท่านต่างเห็นเหมือนกันว่า ผู้ที่จะได้รับการจ้างงานคือ ผู้ที่มีคุณลักษณะ "มีความรู้ มีความใส่ใจ มีวินัย มุ่งมั่น และนำเสนอเป็น"

 

         จากการรับฟัง ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำให้นักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา พิจารณางานที่ตนเองชอบก่อนเลือกสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมของตนเองทั้งในด้านวิชาการ ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการนำเสนองาน และการคิดบวก ซึ่งจะส่งผลทำให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และทำให้การฝึกสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างเรียบร้อย และท้ายที่สุดสถานประกอบการอาจจะพิจารณารับนักศึกษาเข้าทำงานในอนาคตต่อไป 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=326
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:27:30   เปิดอ่าน 101  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:28:51   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:53:35   เปิดอ่าน 97  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง