ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Catalytic Conversations on Learning and the Road Ahead
วันที่เขียน 8/9/2557 8:59:30     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:35:33
เปิดอ่าน: 2516 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบัน แตกต่างจากผู้เรียนในอดีต การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเข้ามาประกอบจะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

         จากการเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง Catalytic Conversations on Learning and the Road Ahead โดย Dr. Mark David Milliron ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาทำให้ตระหนักว่า คณาจารย์ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดยลดการบรรยายให้น้อยลง และเพ่ิ่มในส่วนของการศึกษาด้วยตนเองให้มากขึ้น โดยคณาจารย์จะเป็นผู้สร้างกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งการศึกษา online มากมายที่จะช่วยเสริมในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดมากขึ้น เช่น Website , Social Networks , Mobile Application และผู้เรียนในปัจจุบัน แตกต่างจากผู้เรียนในอดีต ผู้เรียนในปัจจุบันจะชอบเทคโนโลยี สังเกตได้จากแต่ละคนจะมี smart phone และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย Dr. Mark David Milliron แนะนำว่า "การเรียนการสอน ไม่มีวิธีใดดีที่สุด มีแต่วิธีที่ดี เท่านั้น เราจึงควรเลือกส่ิ่งที่ดีของแต่ละวิธีการสอนมาใช้ร่วมกัน" และ ยังแนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนเองที่บ้าน (จะทำให้สามารถอ่าน/ทำความเข้าใจได้หลายรอบ และสามารถศึกษาได้จากทั่วโลกผ่านเทคโนโลยี) และ ช่วงเวลาเข้าชั้นเรียนให้เป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรม เนื่องจากหากมีปัจหา จะสามารถปรึกษาเพื่อน ๆ หรือ อาจารย์ได้ทันที

         หลังจากได้รับฟังการบรรยายดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ลองนำมาใช้ในรายวิชา สต311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งรายวิชานี้เป็นรายวิชาของสาขาวิชาสถิติ เป็นวิชาคำนวณ โดยแจ้งให้นักศึกษาไปทำความเข้าใจเนื้อหาวิชา เรื่องการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แล้วให้นักศึกษาแต่ละคนออกไปทำโจทย์หน้าชั้นเรียน โดยหากขั้นตอนใดที่นักศึกษามีปัญหาเพื่อน ๆ คนอื่นก็จะช่วยแนะนำ รวมถึงข้าพเจ้าจะเป็นผู้สรุปให้นักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาชอบมากบอกว่ามีความเข้าใจมากขึ้น และมีความต้องการให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ต่อไป


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=325
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:27:30   เปิดอ่าน 101  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:28:51   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:53:35   เปิดอ่าน 97  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง