ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Catalytic Conversations on Learning and the Road Ahead
วันที่เขียน 8/9/2557 8:59:30     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 1:52:38
เปิดอ่าน: 3333 ครั้ง

การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบัน แตกต่างจากผู้เรียนในอดีต การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเข้ามาประกอบจะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

         จากการเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง Catalytic Conversations on Learning and the Road Ahead โดย Dr. Mark David Milliron ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาทำให้ตระหนักว่า คณาจารย์ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดยลดการบรรยายให้น้อยลง และเพ่ิ่มในส่วนของการศึกษาด้วยตนเองให้มากขึ้น โดยคณาจารย์จะเป็นผู้สร้างกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันมีแหล่งการศึกษา online มากมายที่จะช่วยเสริมในการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เกิดมากขึ้น เช่น Website , Social Networks , Mobile Application และผู้เรียนในปัจจุบัน แตกต่างจากผู้เรียนในอดีต ผู้เรียนในปัจจุบันจะชอบเทคโนโลยี สังเกตได้จากแต่ละคนจะมี smart phone และมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย Dr. Mark David Milliron แนะนำว่า "การเรียนการสอน ไม่มีวิธีใดดีที่สุด มีแต่วิธีที่ดี เท่านั้น เราจึงควรเลือกส่ิ่งที่ดีของแต่ละวิธีการสอนมาใช้ร่วมกัน" และ ยังแนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนเองที่บ้าน (จะทำให้สามารถอ่าน/ทำความเข้าใจได้หลายรอบ และสามารถศึกษาได้จากทั่วโลกผ่านเทคโนโลยี) และ ช่วงเวลาเข้าชั้นเรียนให้เป็นช่วงเวลาของการทำกิจกรรม เนื่องจากหากมีปัจหา จะสามารถปรึกษาเพื่อน ๆ หรือ อาจารย์ได้ทันที

         หลังจากได้รับฟังการบรรยายดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ลองนำมาใช้ในรายวิชา สต311 การวางแผนการทดลองเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 1/2557 ซึ่งรายวิชานี้เป็นรายวิชาของสาขาวิชาสถิติ เป็นวิชาคำนวณ โดยแจ้งให้นักศึกษาไปทำความเข้าใจเนื้อหาวิชา เรื่องการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แล้วให้นักศึกษาแต่ละคนออกไปทำโจทย์หน้าชั้นเรียน โดยหากขั้นตอนใดที่นักศึกษามีปัญหาเพื่อน ๆ คนอื่นก็จะช่วยแนะนำ รวมถึงข้าพเจ้าจะเป็นผู้สรุปให้นักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาชอบมากบอกว่ามีความเข้าใจมากขึ้น และมีความต้องการให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้อีก ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ต่อไป


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=325
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:10:22   เปิดอ่าน 29  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 19:42:13   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง