การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 (AMM2014)
วันที่เขียน 15/8/2557 16:45:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 4:36:01
เปิดอ่าน: 4203 ครั้ง

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 (AMM2014) ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2557 ณ ห้อง โรงแรม A – One The Royal Cruise Hotel, Pattaya จังหวัดชลบุรี ด้านเนื้อหา เนื้อหาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ นั้น จำแนกรายละเอียดดังนี้ 1. การเสวนา วิชาการ หัวข้อ “คณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ” โดย อาจารย์อานนท์ โอภาสพิมลธรรม (อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.วิริยะประกันภัย) อาจารย์สมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ (ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายที่ปรึกษาการเงิน บ.เอไอเอ ประเทศไทย) ดร.ชญานิน เกิดผลงาม (ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง สำนักงาน คปภ.) ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี โดยเนื้อหาใจความการเสวนาในครั้งนี้ กล่าวถึง การนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการประกันภัย โดยพื้นฐานองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยนั้นใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้เป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันมีผู้ที่เชี่ยวชาญ ชำนาญทางด้านการประกันภัยค่อนข้างน้อย และมีอยู่อย่างจำกัด จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่จะมุ่งผลิตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้นี้ 2. การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ เนียมมณี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินการรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ สร้อยแสง โดยเนื้อหาใจความของการเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับการผลิตผลงานทางด้านวิชาการ โดยเน้นเกี่ยวกับการผลิตผลงานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ และทางด้านสถิติ ซึ่งจะต้องมีการเผยแพร่ผลงาน และคุณภาพของผลงานวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตตำรา เอกสารประกอบคำสอน หนังสือ ที่เกี่ยวข้อง 3. เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า จำนวน เรื่อง ได้แก่ 3.1 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย อ.รัตนากาล คำสอน ม.ราชมงคลล้านนา 3.2 เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเสริมรายวิชา Calculus 1 for Engineers เรื่อง การประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต โดย อ.สุวิมล สิทธิชาติ ม.ราชมงคลล้านนา 3.3 เรื่อง ประสิทธิภาพการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์โดยใช้เกมทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย คุณพิริยา เลิกชัยภูมิ 3.4 เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ โดย อ.นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล ม.ราชมงคลล้านนา 3.5 เรื่อง แบบจำลองการจัดการกระบวนการรับสินค้าอุปโภคบริโภคของศูนย์กระจายสินค้า โดย คุณเสาวภา มหาคีตะ 3.6 เรื่อง แบบจำลองสโทแคสติกสำหรับทำนายแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนมัธยม โดย คุณจิราพร บุญมาก 3.7 เรื่อง Optimal Sliding Mode Controllers for a Class of Nonlinear Systems โดย คุณสุรีย์พร ลพล้ำเลิศ 4. การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Statistics Education and Cognitive Skills: An Application of Probability and Statistical Inference in Thai Government Lottery Example” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ไชยพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเนื้อหาใจความของการเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับการนำสถิติในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การออกผลรางวัลลลากกินแบ่งรัฐบาล โดยอาศัยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) 5. การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “คณิตศาสตร์การจัดการ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา บุญประเสริฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.มรกต ระวีวรรณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา แจ่มจันทร์ โดยเนื้อหาใจความของการเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเสวนาเกี่ยวกับการใช้คณิตศาสตร์ในการจัดการด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านทรัพยากรด้านน้ำ การจัดการด้านธุรกิจการการประกันภัย และความเสี่ยง ต่าง ๆ โดยการจัดการต่าง ๆ เป็นการอาศัยการจัดการเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจภายใต้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เป็นต้น ด้านการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วม “การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 (AMM2014”) ครั้งนี้ สามารถสรุปสิ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม จำแนกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเรียนการสอน สามารถนำผลการนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือสถิติประยุกต์ มาใช้เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาทางด้านสถิติ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนที่ 2 การวิจัย สามารถศึกษาหัวข้อวิจัยจากผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มาต่อยอดในการวิจัย หรือสามารถพัฒนาหัวข้อในส่วนที่เกี่ยวช้องที่จะกลับมาจัดทำวิจัยต่อไปในอนาคตได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=309
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 0:07:55   เปิดอ่าน 658  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 4:08:31   เปิดอ่าน 295  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 0:07:09   เปิดอ่าน 259  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2564 23:01:00   เปิดอ่าน 264  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง