หลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ตำแหน่งวิชำกำร กำรวิจัย จริยธรรมกำรวิจัย และกำรตีพิมพ์ผลงำน
วันที่เขียน 25/6/2567 17:21:34     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 7:31:03
เปิดอ่าน: 41 ครั้ง

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรในกำรยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ตำแหน่งวิชำกำร กำรวิจัย จริยธรรมกำรวิจัย และกำรตีพิมพ์ผลงำน วันที่ 25 มิถุนำยน 2567 เวลำ 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วิทยำกร : ศำสตรำจำรย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ได้ให้ความรู้และบรรยายหลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ตำแหน่งวิชำกำร (รวมถึงกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรคำสอน กำรเลือกสำขำฯลฯ) แนวทำงกำรวิจัย จริยธรรมในกำรวิจัย และกำรตีพิมพ์ผลงำน(กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรในกำรยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำร เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ตำแหน่งวิชำกำร กำรวิจัย จริยธรรมกำรวิจัย และกำรตีพิมพ์ผลงำน

วันที่ 25 มิถุนำยน 2567 เวลำ 08.30 16.00 น. ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร อำคำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วิทยำกร : ศำสตรำจำรย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ได้ให้ความรู้และบรรยายหลักเกณฑ์กำรเข้ำสู่ตำแหน่งวิชำกำร (รวมถึงกำรเตรียมเอกสำรประกอบกำรสอน เอกสำรคำสอน กำรเลือกสำขำฯลฯ) แนวทำงกำรวิจัย จริยธรรมในกำรวิจัย และกำรตีพิมพ์ผลงำน(กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) และตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1459
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การใช้งาน ChatGPT » เทคนิคการใช้ AI: Chat GPT ช่วยทำงานวิจัยให้สำเร็จ
การใช้งาน ChatGPT ในงานวิจัยเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการโต้ตอบกับ ChatGPT เป็นภาษาอังกฤษ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งทั่วโลก ขณะที่การโต้ตอบด้วยภาษาไทยยังม...
AI  ChatGPT  งานวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 18/7/2567 10:41:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:14:41   เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดสอบระบบ Dugga » เรียนรู้การใช้งานระบบ Dugga - Digital Assessment Platform
Dugga - Digital Assessment Platform (https://www.dugga.com) เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสอบ บนโลกออนไลน์ ให้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น แนวทางการออกแบบประเภทคำถามมีหลากหลายกว่า 15 ประเภท แนะการจัดการระบบความปล...
AI  Dugga  Exam     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 9/7/2567 12:31:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:53:59   เปิดอ่าน 39  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน
โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ  การตีพิมพ์ผลงาน  จริยธรรมการวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 7/7/2567 15:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:54:43   เปิดอ่าน 37  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน
หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ การวิจัย จริยธรรมการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงาน บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ กรรมการ กพว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับ หลักเก...
ตำแหน่งทางวิชาการ  ประกาศ ก.พ.อ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2567 15:15:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:55:25   เปิดอ่าน 59  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » ความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE
เป็นประเด็นที่ผู้ประเมินอาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ OBE โดยที่ประเด็นต่าง ๆ ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้ในการเป็นผู้ประเมินเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นไปในทิศทางเดี...
AUNQA  OBE  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2567 15:04:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/7/2567 5:56:05   เปิดอ่าน 58  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง