การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/5/2567 3:06:29
เปิดอ่าน: 100 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
  • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทราบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม คือการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ให้ได้มากที่สุด การดูดกลับและการชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์ การดักจับคาร์บอนไดออกไซต์ แล้วนำมาใช้งาน เช่น น้ำมัน หิน เป็นต้นนอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ มีกระบวนการลดไฮโดรเจน ซึ่งจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก มีการศึกษาด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้โดยมีนโยบายที่ชัดเจน มีแผนระยะยาว และทำอย่างเป็นระบบ
  • ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ AI ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง รองคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทราบถึงการใช้ AI ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ChatGPT ซึ่งจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ มาไว้ในฐานข้อมูลจากการตัดคำ แต่มีข้อจำกัด คือ ข้อมูลอาจไม่ update มีการใช้ ChatGPT ช่วยในการหาข้อมูลสำหรับเรื่องที่เราต้องการทราบ ต้องการศึกษา ให้เขียนบทความ วิธีการต่าง ๆ การช่วยทำสไลด์สำหรับนำเสนองาน การออกข้อสอบแบบ multiple choice การสร้างคำถามแบบเติมคำในช่องว่าง ทั้งนี้จะต้องเขียนความประสงค์หรือคำสั่งให้ถูกต้อง และหากนำ ChatGPT ไปช่วยเขียนงานวิชาการ ควรเขียนไว้ในเอกสารอ้างอิงด้วย
  • ได้รับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการกลุ่มคณิตศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย ทำให้ทราบแนวทางการวิจัยของนักศึกษา โดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจะเป็นงานวิจัยที่เห็นการนำไปใช้ประโยชน์ได้ชัด มีการทำวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และความรู้ความเข้าใจของผู้นำเสนอ
  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
  • ทำให้ทราบแนวทางการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางการทำวิจัยในรายวิชา คศ 492 โครงงาน วท 497 สหกิจศึกษา และวท 498 การเรียนรู้อิสระ
  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
  • ทำให้บุคลากรมีแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
  • ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน เกิดความสามัคคีมากขึ้น

  

อ. ดร.พิกุล ศรีดารัตน์

ตำแหน่ง อาจารย์

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 17:51:25   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 17:51:30   เปิดอ่าน 119  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศ
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารต่างประเทศนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับบุคลากรสายวิชาาร เนื่องจากหลังจากที่ทำการศึกษา วิจัย ค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ๆได้แล...
Chat GPT  บทความวิชาการ  วารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 4/3/2567 10:52:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 18:00:50   เปิดอ่าน 105  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง