สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
วันที่เขียน 22/1/2567 22:18:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/3/2567 19:02:12
เปิดอ่าน: 74 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ” session 6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรด้านพืช หัวข้อ เรื่อง การแก้ไขยีน Pi21 โดยระบบ CRISPR/Cas9 เพื่อให้ข้าวต้านทานโรคไหม้ การจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวไทยด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความทนแล้ง เครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์ที่แยกความแตกต่างระหว่างข้าวโฟเลตสูงและต่ำ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกในลำไยพันธุ์ต่าง ๆ จากการกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต

การแก้ไขยีน Pi21 โดยระบบ CRISPR/Cas9 เพื่อให้ข้าวต้านทานโรคไหม้: โรคไหม้เกิดจากเชื้อราทำให้ทำลายผลผลิตของข้าว ยีน Pi21 เป็นยีนควบคุมลักษณะความต้านทานต่อโรคไหม้ มีรหัสสร้างโปรตีน proline-rich ที่มีส่วนประกอบสำคัญ คือ putative heavy-metal-binding domain  เป็นยีนต้านทานโรคไหม้ที่ไม่จำเพาะต่อชนิดของเชื้อรา และทำให้พืชมีความต้านทานแบบวงกว้าง การแก้ไขยีน Pi21 ด้วยระบบ CRISPR/Cas9 สามารถทำให้ข้าวมีความต้านทานต่อโรคไหม้เพิ่มขึ้นได้

การจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวไทยด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างของยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความทนแล้ง: การเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความทนแล้ง 4 ยีน ในข้าวไทย 15 พันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างจำนวน 145 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 มีลักษณะรากลึกและทนแล้ง กลุ่มที่ 2 ไวต่อความแล้ง กลุ่มที่ 3 มีลักษณะรากตื้น และกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มข้าวไทยอินดิกา ผลที่ได้สามารถนำบริเวณลำดับนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่างไปออกแบบเครื่องหมายดีเอ็นเอ และพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่สัมพันธ์กับความทนแล้งได้

เครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์ที่แยกความแตกต่างระหว่างข้าวโฟเลตสูงและต่ำ: โฟเลตหรือวิตามินบี 9 มีประโยชน์ต่อร่ายกายมนุษย์ และช่วยป้องกันโรคมะเร็ง การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีโฟเลตสูงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคข้าว การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซตเทลไลต์จำนวน 27 เครื่องหมาย พบว่า มี  5 เครื่องหมาย ที่สามารถให้ความแตกต่างระหว่างข้าวที่มีโฟเลตสูงและข้าวที่มีโฟเลตต่ำ เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ได้จะนำไปศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายดีเอ็นเอกับปริมาณโฟเลต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีปริมาณโฟเลตสูงต่อไป

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกในลำไยพันธุ์ต่าง ๆ จากการกระตุ้นด้วยสารโพแทสเซียมคลอเรต: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของลำไย โดยใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบมาจากลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่แสดงออกแตกต่างกันระหว่างลำไยที่ไม่ได้รับและได้รับสารโพแทสเซียมคลอเรต พบว่า ไพรเมอร์ LcAF9 ให้แถบดีเอ็นเอที่ชัดเจนและแสดงความแตกต่างของลำไยได้ ดังนั้น สามารถนำไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อระบุพันธุ์ลำไย และนำไปวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ เพื่อศึกษาหน้าที่ของยีนและกลไกการออกดอกของลำไยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

https://conference.mju.ac.th/index.php/abs

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1421
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:30:06   เปิดอ่าน 32  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:22   เปิดอ่าน 77  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง