แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร กิจกรรมที่ 1
วันที่เขียน 9/1/2567 17:20:51     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/3/2567 1:10:59
เปิดอ่าน: 74 ครั้ง

ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00 - 14:00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับฟังวิทยากร และฝึกเขียนตัวอย่างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ใน มคอ.3 บางรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้(Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรอื่น ๆ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) 
ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร กิจกรรมที่ 1" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9:00 - 14:00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
โดยได้รับฟังวิทยากร ผศ.ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง และให้ผู้เข้าร่วมจัดเตรียมเอกสารเข้าร่วม ได้แก่ รายละเอียด มคอ. 3/ PLOs ของหลักสูตร/
และตารางความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับ PLOs ของหลักสูตร
จากนั้นได้ลองฝึกเขียนตัวอย่างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับรายวิชา (Course Learning outcomes: CLOs) ใน มคอ.3 บางรายวิชาของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes: PLOs) ของหลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหลักสูตรอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีการทบทวน
PLOs ของหลักสูตร และให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา (CLOs) ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ PLOs ของหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่หลากหลายและการประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา อีกครั้งยังเป็นการขับเคลื่อน AUN-QA Version 4.0 โดยยังพบปัญหา คือ ในรายวิชาที่สอนนักศึกษานอกหลักสูตรฯ และนอกคณะ
จำเป็นต้องทราบ PLOs ของหลักสูตรเหล่านั้น รวมทั้ง Bloom's Taxonomy เพื่อให้ระดับการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1414
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 19:30:06   เปิดอ่าน 32  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/3/2567 1:03:43   เปิดอ่าน 79  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง