วิธีการเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อแสดงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
วันที่เขียน 26/9/2566 11:21:21     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 11:56:28
เปิดอ่าน: 66 ครั้ง

การเตรียมสไลด์ถาวรเพื่อศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่วิธีการเตรียมสไลด์ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรพันธุศาสตร์ ได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนต่อไป การศึกษาตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต โดยผนึกลงบนสไลด์ แล้วนำมาศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีการที่ดีทําให้สามารถศึกษาส่วนประกอบที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ การทําสไลด์ถาวร จะช่วยให้ศึกษาถึงรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตได้ มีความสะดวกในการใช้งาน ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวอย่างพืช (ดอกข้าวโพด) และไม่เสียเวลาทําใหม่เหมือนกับสไลด์ชั่วคราว

ขั้นตอนการทำสไลด์ถาวร

การเตรียมสไลด์โดยวิธีsquash technique

 1. เลือกดอกข้าวโพดที่มีขนาดแตกต่างกันประมาณ 4-6 ดอกย่อย นำมาวางเรียงบนสไลด์
 2. แกะอับเรณูออกจากดอกย่อยของข้าวโพดที่มีจำนวน 3 อัน/ดอกย่อย
 3. หยดสีย้อมโครโมโซมอะซีโต-ออร์ซีนบนอับเรณู ทิ้งไว้นาน 8 นาที ในระหว่างรอให้ใช้มีดตัด หรือหั่นอับเรณูให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทำให้เซลล์ microsporocytes หลุดออกจากผนังของอับเรณูและให้สีย้อมเข้าไปในอับเรณูได้ดียิ่งขึ้น
 4. ใช้ปากคีบคีบผนังของอับเรณูและชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีขนาดใหญ่ทิ้งไป ปิดสไลด์ด้วยโคเวอร์กลาส ใช้กระดาษซับซับสีส่วนเกินออก
 5. กดสไลด์ด้วยวิธี squash technique ทำโดยนำกระดาษซับวางบนโต๊ะที่เรียบสม่ำเสมอ ไม่มีวัสดุอื่นๆ อยู่ใต้กระดาษซับ เพราะเมื่อกดสไลด์จะแตก วางสไลด์บนกระดาษซับ วางกระดาษซับปิดบนโคเวอร์กลาสบริเวณมุมด้านซ้าย ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ายกดที่กระดาษซับบริเวณที่อยู่บนโคเวอร์กลาสเพื่อไม่ให้โคเวอร์กลาสขยับ แล้วใช้กระดาษซับอีกแผ่นหนึ่งปิดทับโคเวอร์กลาสในส่วนที่เหลือจากนั้นจึงใช้นิ้วหัวแม่มือขวากดบนกระดาษซับตรงบริเวณที่มีเซลล์อยู่

 การเตรียมสไลด์ถาวร

 1. อุ่นสไลด์ที่เตรียมโดย squash technique ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
 2. จุ่มสไลด์ในสารละลาย Acetic acid: Butanol (1:1) นาน 5 นาที
 3. จุ่มสไลด์ในสารละลาย Acetic acid: Butanol (1:3) นาน 5 นาที
 4. จุ่มสไลด์ในสารละลาย Butanol นาน 5 นาที
 5. แยกกระจกปิดสไลด์ออกจากสไลด์ วางบนกระดาษซับ ผึ่งให้แห้ง
 6. หยดน้ำยา permount บนสไลด์แผ่นใหม่ แล้วใช้กระจกปิดสไลด์จาก ข้อ 5 ที่ผึ่งแห้งแล้วปิดทับ กดกระจกปิดสไลด์ให้แนบกับสไลด์ ไม่ให้มีฟองอากา
 7. หยดน้ำยา permount บนสไลด์ที่ผึ่งให้แห้งจากข้อ 5 แล้วใช้กระจกปิดสไลด์แผ่นใหม่ปิดทับ กดกระจกปิดสไลด์ให้แนบกับสไลด์ ไม่ให้มีฟองอากาศ
 8. ทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 2 วัน แล้วจึงเก็บใส่กล่อง

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1387
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) » การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) โดยใช้ chat gpt เข้ามาช่วย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) เป็นกระบวนการที่เรียบร้อยและเป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อสรุปข้อมูลและข้อสรุปที่มีค่าในสาขาวิชาต่าง ๆ การใช้ Chat GP...
Chat GPT Systematic Review     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ศิรินภา อ้ายเสาร์  วันที่เขียน 26/9/2566 16:11:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 11:55:45   เปิดอ่าน 61  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ฝึกอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ » การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)
การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบหรือ Systematic Review คือกระบวนการวิจารณ์วรรณกรรมที่จัดทำโดยใช้ขั้นตอนและเครื่องมือที่มีระเบียบเพื่อสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับหัวข้อห...
Chat GPT  การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ  การอ่านอย่างมีระบบ  งานวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน อนุชิดา วงศ์ชื่น  วันที่เขียน 26/9/2566 3:20:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 9:49:39   เปิดอ่าน 63  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » Quantitative PCR (qPCR)
PCR (Polymerase chain reaction) เป็นเทคนิคที่มีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิต จากปริมาณ DNA ตั้งต้น เพิ่มขึ้นเป็นล้านล้านสำเนา ภายในระยะเวลาอันสั้น ขั้นตอนในการทำ PCR แบบดั้ง...
PCR, qPCR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 25/9/2566 13:14:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2566 10:47:05   เปิดอ่าน 60  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง