"การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 : Safety Culture: Together Towards A Better Tomorrow”
วันที่เขียน 7/9/2566 17:53:25     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/9/2566 12:01:27
เปิดอ่าน: 36 ครั้ง

"การประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 : Safety Culture: Together Towards A Better Tomorrow” ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2565 และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Good practices ของหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายวิจัยทั้ง 4 ภูมิภาค

" ทิศทางการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดสรรทุนสนับสนุนให้เกิดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินงานพัฒนาเครือข่าย พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ โครงสร้างของการบริหารการจัดการ ประกอบด้วย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (network) ในการเป็นศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค จำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันมี

 • มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) จำนวน 12 แม่ข่าย ได้แก่
 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลาง (medium-node) จำนวน 3 M ได้แก่
 1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยลูกข่าย (sub-node) จำนวน 86 ลูกข่าย ทั่วประเทศไทย

     

       ในปี 2565 มีจำนวนห้องปฏิบัติการที่ลงทะเบียนในระบบ ESPReL Checklist จำนวน 5,504 ห้องปฏิบัติการ จากผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564-2565 มีการตรวจประเมิน Peer evaluation จำนวน 240 และ 140 ห้องตามลำดับมี โดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองผ่านตามเกณฑ์ครบทั้ง 7 ด้าน จะได้รับตราสัญลักษณ์ 7 ด้านและได้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

 

สิ่งสำคัญในการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัย

 • เครื่องมือสนับสนุนในการดำเนินงาน Lab safety คือ ระบบ ESPReL Checklist ที่ออกแบบและพัฒนาระบบโดยสำนักงานงานการวิจัยแห่งชาติ ระบบ Smart Lab Platform (ระบบดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแบบไร้รอยต่อ สู่การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยไทยอย่างอย่างยั่งยืน) พัฒนาระบบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ E-learning มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
 • การเผยแพร่และพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการการจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินในรูปแบบ Peer Evaluation การอบรมผู้ตรวจประเมิน มอก.2677-2558
 • จัดประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยประจำปีเพื่อเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมและกระตุ้นการดำเนินงานดำเนินมาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินงาน best practice

 

        ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ยัได้ฟัการนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Good practices ของหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของเครือข่ายวิจัยของแต่ละภูมิภาคทั้ง 4 จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ทำได้ได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของหน่วยงานตนเองได้ ตลอดจนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโปสเตอร์งานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงได้รับคำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบ ESPReL Checklist 7 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัย การใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการข้อมูลและเอกสาร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและใช้ปรับกับห้องปฏิบัติงานของตนเองอย่างเหมาะสมได้  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไป

        นอกจากนี้ นายแพทย์จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้บรรยายในหัวข้อ “Respiratory Protection Program” ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ที่มีความเสี่ยงต่อระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน และจะต้องมีการเตรียมความพร้อม/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ประเภทอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ใช้งานต้องมีมาตรฐานตาม OSHA Standards : 29 CFR 1910.134  และต้องใช้งาน Mask และ Respiration ให้เหมาะสมกับประเภทของงานที่ปฏิบัติ  รวมทั้งต้องมีตรวจสุขภาพผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/9/2566 0:40:51   เปิดอ่าน 1658  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 21:55:26   เปิดอ่าน 1940  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง