โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่เขียน 19/9/2565 23:59:31     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 19:42:12
เปิดอ่าน: 72 ครั้ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ตำแหน่ง ศาตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบประชุม ออนไลน์ Zoom ซึ่งจัดโดยสำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
 • การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 ง่ายกว่าเกณฑ์พ.ศ. 2560
 • งานวิจัยตีพิมพ์ฐานข้อมูลไหนก็ได้ที่ ก.พ.อ.รับรอง
 • เปรียบเทียบเกณฑ์ พ.ศ. 2560 กับเกณฑ์ พ.ศ. 2564 พบว่าเกณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้คะแนนเป็น ดี/ดีมาก/ ดีเด่น แต่เกณฑ์ พ.ศ. 2564 ให้คะแนนเป็น B/A/A+ ยกเลิกการนับ % การทำงาน
 • การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มี 3-4 ทางเลือก โดยทางเลือกที่ 1 ใช้งานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็น First author/Corresponding author คุณภาพ B
 • ควรส่ง 3 ชิ้นงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ฐานข้อมูล Scopus
 • ไม่กำหนดระยะเวลาของผลงานที่ตีพิมพ์
 • การขอตำแหน่งทางวิชาการอื่น มีรายละเอียดตามเอกสารที่วิทยากรได้แชร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
 • เกิดแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน
 1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
 • บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 18:24:23   เปิดอ่าน 27  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/10/2565 12:06:43   เปิดอ่าน 40  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง