โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่เขียน 19/9/2565 23:59:31     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 11:07:45
เปิดอ่าน: 463 ครั้ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ตำแหน่ง ศาตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบประชุม ออนไลน์ Zoom ซึ่งจัดโดยสำนักงานมหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ
 • การขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 ง่ายกว่าเกณฑ์พ.ศ. 2560
 • งานวิจัยตีพิมพ์ฐานข้อมูลไหนก็ได้ที่ ก.พ.อ.รับรอง
 • เปรียบเทียบเกณฑ์ พ.ศ. 2560 กับเกณฑ์ พ.ศ. 2564 พบว่าเกณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้คะแนนเป็น ดี/ดีมาก/ ดีเด่น แต่เกณฑ์ พ.ศ. 2564 ให้คะแนนเป็น B/A/A+ ยกเลิกการนับ % การทำงาน
 • การขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มี 3-4 ทางเลือก โดยทางเลือกที่ 1 ใช้งานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็น First author/Corresponding author คุณภาพ B
 • ควรส่ง 3 ชิ้นงาน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ฐานข้อมูล Scopus
 • ไม่กำหนดระยะเวลาของผลงานที่ตีพิมพ์
 • การขอตำแหน่งทางวิชาการอื่น มีรายละเอียดตามเอกสารที่วิทยากรได้แชร์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม
 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
 • ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
 • เกิดแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และจะต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน
 1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
 • บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:10:22   เปิดอ่าน 29  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 19:42:13   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง