โครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วันที่เขียน 15/5/2565 16:15:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 4:43:09
เปิดอ่าน: 1152 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จัดในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. ผ่านระบบประชุม ออนไลน์ MS Teams โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ – หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์การศึกษา และคุณพงศธร บุญนิธิพัฒน์ -หัวหน้าฝ่ายงานบริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ลานนาคอม จํากัด ซึ่งจัดโดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

  1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จะเริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย PDPA ย่อมาจาก PERSONAL DATA PROTECTION ACT
  2. ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูล ซึ่งถูกสร้าง เก็บ และแชร์ไปทุก ๆ ที่
  3. ข้อมูลมีทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งข้อมูลส่วนตัวมีทั้งที่เปิดเผยได้ (Personal Data) เช่น ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเปิดเผยไม่ได้ (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น โดยต้องพึงระวังเป็นอย่างมาก
  4. ในหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานย่อยที่คอยดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดในการดูแลข้อมูล หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางกฎหมายและหัวหน้าส่วนงานมีโอกาสต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

  1. ได้รับความรู้ และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประโยชน์อย่างมาก
  2. สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ต้องพึงระวังในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

  1. บุคคลากรสามารถเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 14:57:34   เปิดอ่าน 99  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 3:27:51   เปิดอ่าน 127  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 3:19:20   เปิดอ่าน 148  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง