โครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วันที่เขียน 15/5/2565 16:15:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:57:28
เปิดอ่าน: 200 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จัดในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. ผ่านระบบประชุม ออนไลน์ MS Teams โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ – หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์การศึกษา และคุณพงศธร บุญนิธิพัฒน์ -หัวหน้าฝ่ายงานบริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ลานนาคอม จํากัด ซึ่งจัดโดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

  1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จะเริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย PDPA ย่อมาจาก PERSONAL DATA PROTECTION ACT
  2. ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูล ซึ่งถูกสร้าง เก็บ และแชร์ไปทุก ๆ ที่
  3. ข้อมูลมีทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งข้อมูลส่วนตัวมีทั้งที่เปิดเผยได้ (Personal Data) เช่น ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเปิดเผยไม่ได้ (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น โดยต้องพึงระวังเป็นอย่างมาก
  4. ในหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานย่อยที่คอยดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดในการดูแลข้อมูล หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางกฎหมายและหัวหน้าส่วนงานมีโอกาสต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

  1. ได้รับความรู้ และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประโยชน์อย่างมาก
  2. สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ต้องพึงระวังในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

  1. บุคคลากรสามารถเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:26:03   เปิดอ่าน 30  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/7/2565 0:55:05   เปิดอ่าน 189  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง