โครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
วันที่เขียน 15/5/2565 16:15:48     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/2/2566 20:57:34
เปิดอ่าน: 620 ครั้ง

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จัดในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. ผ่านระบบประชุม ออนไลน์ MS Teams โดย คุณธนชาติ วิวัฒนภูติ – หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์โซลูชั่นซอฟต์แวร์การศึกษา และคุณพงศธร บุญนิธิพัฒน์ -หัวหน้าฝ่ายงานบริการลูกค้า และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ลานนาคอม จํากัด ซึ่งจัดโดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

  1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) จะเริ่มใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย PDPA ย่อมาจาก PERSONAL DATA PROTECTION ACT
  2. ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูล ซึ่งถูกสร้าง เก็บ และแชร์ไปทุก ๆ ที่
  3. ข้อมูลมีทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งข้อมูลส่วนตัวมีทั้งที่เปิดเผยได้ (Personal Data) เช่น ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเปิดเผยไม่ได้ (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้น โดยต้องพึงระวังเป็นอย่างมาก
  4. ในหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานย่อยที่คอยดูแลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดในการดูแลข้อมูล หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดทางกฎหมายและหัวหน้าส่วนงานมีโอกาสต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

  1. ได้รับความรู้ และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประโยชน์อย่างมาก
  2. สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ต้องพึงระวังในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

  1. บุคคลากรสามารถเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมการออกแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA เวอร์ชั่น 4.0
การอบรมการออกแบบการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA เวอร์ชั่น 4.0 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 3/2/2566 16:23:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/2/2566 19:02:06   เปิดอ่าน 2633  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ASEAN DIGTAL LITERACY PROGRAMME หัวข้อ ประเภทข้อมูลบิดเบือน
จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบของข้อมูลบิดเบือนในประเทศสมาชิกอาเซียนและสร้างภูมิคุ้มกันต่อข้อมูลบิดเบือน และข้อมูลเท็จให้แก่ชุมชนในภูมิภาค พบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาด้านดิจิตอลและมีสถิติก...
ข้อมูลบิดเบือน  ความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เนต     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วรรณวิมล นาดี  วันที่เขียน 1/2/2566 15:24:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/2/2566 1:13:48   เปิดอ่าน 19  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการป...
ICAS2022  ประชุมวิชาการ  สถิติ  สถิติประยุกต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/2/2566 1:13:49   เปิดอ่าน 690  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง