Thai Ingredient Replacment Recommendation using Taxonomy
วันที่เขียน 18/4/2565 10:58:02     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 15:04:21
เปิดอ่าน: 1037 ครั้ง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาหารไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถประกอบอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์และสมบูรณ์จากการใช้ระบบการคำแนะนำการใช้วัตถุดิบที่เป็นทางเลือกการประกอบอาหารไทยอาจจะมีความยุ่งยากในด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เป็นไปตามสูตรอาหารสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุผลนี้หากสามารถแนะนำวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ทดแทนและเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาหารนำไปใช้ได้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบอาหารมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบได้

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง ในด้านระบบการให้คำแนะนำ ในการเข้าร่วมครั้งนี้ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อเรื่อง Thai Ingredient Replacment Recommendation using Taxonomy วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาหารไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถประกอบอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์และสมบูรณ์จากการใช้ระบบการคำแนะนำการใช้วัตถุดิบที่เป็นทางเลือก เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีการเผยแพร่สูตรอาหารไทยพร้อมขั้นตอนการประกอบอาหารบนเว็บไซต์อาหาร ให้กับผู้ประกอบอาหารนำไปประกอบเอง แต่ในขณะเดียวกันการประกอบอาหารไทยอาจจะมีความยุ่งยากในด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เป็นไปตามสูตรอาหารสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุผลนี้หากสามารถแนะนำวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ทดแทนและเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาหารนำไปใช้ได้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบอาหารมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบได้  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต หรือ   “Food Innopolis”  และส่งเสริมทางวิชาการข้ามศาสตร์ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอวิธีการใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการแนะนำส่วนผสมทางเลือกในด้านความเหมาะสมและความเข้ากันได้กับส่วนผสมอื่นภายในสูตรอาหารนั้น โดยนำคุณลักษณะของส่วนผสมเช่น น้ำหนัก หมวดหมู่ และรสชาติ  ร่วมกับวิธีการอนุกรมวิธาน (Taxonomy) มาใช้ในการสนับสนุนช่วยในการค้นหาวัตถุดิบทางเลือกที่มีความเหมาะสม   และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดแบ่งกลุ่ม DBSCAN และ วิธีการ cosine similarity มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพรายการแนะนำ ผลการวิจัยวิธีการที่คิดค้นขึ้นสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการให้คำแนะนำส่วนผสมทางเลือกได้ และยังก่อให้เกิดสูตรอาหารใหม่ที่สร้างสรรค์ซึ่งวัตถุดิบบางรายการยังไม่เคยมีการนำมาใช้ทดแทนในการประกอบอาหารจริง แต่เมื่อนำมาทดลองด้วยการประกอบอาหารทำให้พบว่า มีรสชาติที่แปลกอร่อยและสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้จริงและกลายเป็นเมนูใหม่ที่สร้างสรรค์ ผู้ชิมชื่นชอบ  ผลงานวิชาการเผยแพร่ผ่านทาง  IEEE

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1264
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 11:50:07   เปิดอ่าน 26  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 19:42:13   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง