Thai Ingredient Replacment Recommendation using Taxonomy
วันที่เขียน 18/4/2565 10:58:02     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2566 16:13:50
เปิดอ่าน: 867 ครั้ง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาหารไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถประกอบอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์และสมบูรณ์จากการใช้ระบบการคำแนะนำการใช้วัตถุดิบที่เป็นทางเลือกการประกอบอาหารไทยอาจจะมีความยุ่งยากในด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เป็นไปตามสูตรอาหารสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุผลนี้หากสามารถแนะนำวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ทดแทนและเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาหารนำไปใช้ได้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบอาหารมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบได้

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ได้รับความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง ในด้านระบบการให้คำแนะนำ ในการเข้าร่วมครั้งนี้ได้ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อเรื่อง Thai Ingredient Replacment Recommendation using Taxonomy วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาหารไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถประกอบอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์และสมบูรณ์จากการใช้ระบบการคำแนะนำการใช้วัตถุดิบที่เป็นทางเลือก เนื่องจากอาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกและมีการเผยแพร่สูตรอาหารไทยพร้อมขั้นตอนการประกอบอาหารบนเว็บไซต์อาหาร ให้กับผู้ประกอบอาหารนำไปประกอบเอง แต่ในขณะเดียวกันการประกอบอาหารไทยอาจจะมีความยุ่งยากในด้านการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เป็นไปตามสูตรอาหารสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบอาหารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยเหตุผลนี้หากสามารถแนะนำวัตถุดิบอื่นที่สามารถใช้ทดแทนและเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาหารนำไปใช้ได้ จะเป็นการช่วยผู้ประกอบอาหารมีทางเลือกในการใช้วัตถุดิบเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบได้  ดังนั้นเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเมืองนวัตกรรมอาหารในอนาคต หรือ   “Food Innopolis”  และส่งเสริมทางวิชาการข้ามศาสตร์ ในงานวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอวิธีการใหม่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการแนะนำส่วนผสมทางเลือกในด้านความเหมาะสมและความเข้ากันได้กับส่วนผสมอื่นภายในสูตรอาหารนั้น โดยนำคุณลักษณะของส่วนผสมเช่น น้ำหนัก หมวดหมู่ และรสชาติ  ร่วมกับวิธีการอนุกรมวิธาน (Taxonomy) มาใช้ในการสนับสนุนช่วยในการค้นหาวัตถุดิบทางเลือกที่มีความเหมาะสม   และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดแบ่งกลุ่ม DBSCAN และ วิธีการ cosine similarity มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพรายการแนะนำ ผลการวิจัยวิธีการที่คิดค้นขึ้นสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการให้คำแนะนำส่วนผสมทางเลือกได้ และยังก่อให้เกิดสูตรอาหารใหม่ที่สร้างสรรค์ซึ่งวัตถุดิบบางรายการยังไม่เคยมีการนำมาใช้ทดแทนในการประกอบอาหารจริง แต่เมื่อนำมาทดลองด้วยการประกอบอาหารทำให้พบว่า มีรสชาติที่แปลกอร่อยและสามารถนำไปใช้ประกอบอาหารได้จริงและกลายเป็นเมนูใหม่ที่สร้างสรรค์ ผู้ชิมชื่นชอบ  ผลงานวิชาการเผยแพร่ผ่านทาง  IEEE

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1264
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2566 5:41:30   เปิดอ่าน 217  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/3/2566 18:28:45   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2566 11:37:23   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 31/3/2566 8:02:53   เปิดอ่าน 93  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง