โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Teams The Learning Platform for Future ในการเรียนการสอน
วันที่เขียน 7/1/2565 22:21:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 8:11:49
เปิดอ่าน: 655 ครั้ง

โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Teams The Learning Platform for Future ในการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามหนังสืออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานอบรมครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams The Learning Platform for Future ในการเรียนการสอน โดยคุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 1. มีการแนะนำโปรแกรม Microsoft Teams ว่ามีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งจัดประชุม การสนทนา การโทรศัพท์ การสร้างห้องเรียน และเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้มากมาย อาทิ โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Stream, Outlook, Forms และ Kahoot เป็นต้น
 2. มีการแนะนำ 16 Feature ใหม่ที่มีการอัปเดต เช่น

- Meeting Recap สรุปการประชุม สำหรับคนที่พลาดการประชุม สามารถติดตามการประชุมเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ มีการบันทึกการประชุม การถอดเสียง การสนทนา การแชร์ไฟล์ โดยจะแชร์อัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่อง Chat ของแต่ละการประชุม และสรุปการประชุมจะปรากฏในปฏิทิน Outlook ของเราด้วย

- Large Gallery สามารถแสดงภาพผู้เข้าร่วมประชุมได้หน้าจอละ 49 ท่าน จำนวน 2 หน้าจอ รวม 98 ท่าน

- Intelligent Capture เมื่อผู้สอนเขียนบนไวท์บอร์ดเสร็จแล้ว มายืนบังไวท์บอร์ด Feature นี้ก็จะนำภาพที่ผู้สอนเขียนไว้มาแสดงบนหน้าจอให้ผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเจน

 1. การสั่งงานกลุ่ม (Group Assignment) สามารถสั่งงานให้นศ.ทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถให้คะแนนครั้งเดียวเป็นกลุ่มได้
 2. การส่งไฟล์ใด ๆ ใน Teams จะไม่มีวันหมดอายุ
 3. การนัดหมายการประชุม เลือกว่าจะเป็น New Meeting หรือ Webinar ถ้าเป็น Webinar แบบไม่มีค่าใช้จ่าย จะจัดประชุมได้ 300 คน ถ้าเป็นแบบ A3 หรือ A5 จะจัดได้ 1,000-10,000 คน เราสามารถตั้งค่าการประชุมได้ที่ Meeting Options เช่น การปิดไมค์ ปิดกล้อง ผู้เข้าร่วมประชุม
 4. การทำ Poll ขณะประชุม และเราเป็นผู้จัดการประชุม สามารถทำได้โดยไปที่ ... เลือก Add an app และ save โปรแกรม Forms ไว้ การทำโพล ทำได้ 3 แบบ คือ แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) แบบข้อสอบเลือกตอบ (Multiple Choices Quiz) และแบบเติมคำ (Word Clound) ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากขึ้น
 5. ได้ทราบวิธีการการแชร์วีดิโอบันทึกการประชุม การสร้าง Teams การสร้างห้องย่อย Channels การทำประกาศให้สวยงาม น่าสนใจ การอัพโหลดไฟล์ การสั่งงานในระบบ Assignment

โดยการแชร์คลิปวีดิโอทำได้ดังนี้

          - ไปที่ One drive ลงชื่อเข้าใช้

          - ไปที่ Recordings เลือกคลิปวีดิโอที่ต้องการ เลือก manage access เลือก People you specify can view -> copy link -> นำไปแชร์ยังที่ที่ต้องการ

 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                  2.1 ได้รับความรู้ และข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์อย่างมาก                                                                                                2.2 สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ และจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีความน่าสนใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุกสนานมากขึ้น โดยการทำโพลตามโอกาส                                                                                                                                                          2.3 ช่วยให้ทำการนัดหมายการประชุมได้ถูกต้อง และตั้งค่าต่าง ๆ ได้ ช่วยให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)                                                                                                             3.1 บุคลากรในองค์กรสามารถจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                           3.2 คณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอน การสอบออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และมีความน่าสนใจ

   

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1251
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:55:32   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 7:43:03   เปิดอ่าน 182  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง