โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Teams The Learning Platform for Future ในการเรียนการสอน
วันที่เขียน 7/1/2565 22:21:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:22:42
เปิดอ่าน: 103 ครั้ง

โครงการอบรมการใช้งาน Microsoft Teams The Learning Platform for Future ในการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยกองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามหนังสืออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานอบรมครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams The Learning Platform for Future ในการเรียนการสอน โดยคุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

 1. มีการแนะนำโปรแกรม Microsoft Teams ว่ามีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งจัดประชุม การสนทนา การโทรศัพท์ การสร้างห้องเรียน และเชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้มากมาย อาทิ โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Stream, Outlook, Forms และ Kahoot เป็นต้น
 2. มีการแนะนำ 16 Feature ใหม่ที่มีการอัปเดต เช่น

- Meeting Recap สรุปการประชุม สำหรับคนที่พลาดการประชุม สามารถติดตามการประชุมเพื่อให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ มีการบันทึกการประชุม การถอดเสียง การสนทนา การแชร์ไฟล์ โดยจะแชร์อัตโนมัติหลังเสร็จสิ้นการประชุมในช่อง Chat ของแต่ละการประชุม และสรุปการประชุมจะปรากฏในปฏิทิน Outlook ของเราด้วย

- Large Gallery สามารถแสดงภาพผู้เข้าร่วมประชุมได้หน้าจอละ 49 ท่าน จำนวน 2 หน้าจอ รวม 98 ท่าน

- Intelligent Capture เมื่อผู้สอนเขียนบนไวท์บอร์ดเสร็จแล้ว มายืนบังไวท์บอร์ด Feature นี้ก็จะนำภาพที่ผู้สอนเขียนไว้มาแสดงบนหน้าจอให้ผู้เรียนได้เห็นอย่างชัดเจน

 1. การสั่งงานกลุ่ม (Group Assignment) สามารถสั่งงานให้นศ.ทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถให้คะแนนครั้งเดียวเป็นกลุ่มได้
 2. การส่งไฟล์ใด ๆ ใน Teams จะไม่มีวันหมดอายุ
 3. การนัดหมายการประชุม เลือกว่าจะเป็น New Meeting หรือ Webinar ถ้าเป็น Webinar แบบไม่มีค่าใช้จ่าย จะจัดประชุมได้ 300 คน ถ้าเป็นแบบ A3 หรือ A5 จะจัดได้ 1,000-10,000 คน เราสามารถตั้งค่าการประชุมได้ที่ Meeting Options เช่น การปิดไมค์ ปิดกล้อง ผู้เข้าร่วมประชุม
 4. การทำ Poll ขณะประชุม และเราเป็นผู้จัดการประชุม สามารถทำได้โดยไปที่ ... เลือก Add an app และ save โปรแกรม Forms ไว้ การทำโพล ทำได้ 3 แบบ คือ แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) แบบข้อสอบเลือกตอบ (Multiple Choices Quiz) และแบบเติมคำ (Word Clound) ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีความสนุกสนานมากขึ้น
 5. ได้ทราบวิธีการการแชร์วีดิโอบันทึกการประชุม การสร้าง Teams การสร้างห้องย่อย Channels การทำประกาศให้สวยงาม น่าสนใจ การอัพโหลดไฟล์ การสั่งงานในระบบ Assignment

โดยการแชร์คลิปวีดิโอทำได้ดังนี้

          - ไปที่ One drive ลงชื่อเข้าใช้

          - ไปที่ Recordings เลือกคลิปวีดิโอที่ต้องการ เลือก manage access เลือก People you specify can view -> copy link -> นำไปแชร์ยังที่ที่ต้องการ

 1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่                                                                                                                  2.1 ได้รับความรู้ และข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์อย่างมาก                                                                                                2.2 สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ และจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีความน่าสนใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วม สนุกสนานมากขึ้น โดยการทำโพลตามโอกาส                                                                                                                                                          2.3 ช่วยให้ทำการนัดหมายการประชุมได้ถูกต้อง และตั้งค่าต่าง ๆ ได้ ช่วยให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 2. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)                                                                                                             3.1 บุคลากรในองค์กรสามารถจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                           3.2 คณาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอน การสอบออนไลน์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และมีความน่าสนใจ

   

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1251
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:18   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:31   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38   เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 8:42:57   เปิดอ่าน 409  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง