โครงการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่เขียน 5/12/2564 22:59:33     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 9:52:23
เปิดอ่าน: 667 ครั้ง

โครงการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานอบรมครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

                   1.1 หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 เริ่มใช้เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

                   1.2 ทำให้ทราบรายละเอียดของหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ดังกล่าว

                   1.3 ผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา เอกสารประกอบการสอน ต้องเป็นวิชาที่เคยสอน วิชา

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การเสนอผลงานประเภทหนังสือ ตำรา อาจมีให้แก้ไข จะใช้เวลานานกว่าการเสนอผลงานวิจัยซึ่งไม่ต้องแก้ไขเพราะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารมาแล้ว

                   1.4 การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ใช้ตำราต่างวิชากับการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

                   1.5 ในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานวิจัย ต้องมีผลการประเมินในระดับ B ใช้

ผลงานที่เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้ แต่ต้องตรงตามเงื่อนไข ใช้งานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง และต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

                   1.6 ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

ได้รับความรู้ รับทราบรายละเอียดของหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ดังกล่าว ทำให้สามารถ

วางแผนในการทำผลงานวิชาการได้ชัดเจนมากขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามแผน เพื่อการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในอนาคต

 

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบแนวทางที่ถูกต้องในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1247
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/7/2565 12:55:32   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/7/2565 7:43:03   เปิดอ่าน 182  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง