โครงการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1
วันที่เขียน 5/12/2564 22:59:33     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 16:05:51
เปิดอ่าน: 182 ครั้ง

โครงการบ่มเพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามหนังสือขออนุญาตเข้าร่วมโครงการฯ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

  1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ

ในงานอบรมครั้งนี้ มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

                   1.1 หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 เริ่มใช้เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

                   1.2 ทำให้ทราบรายละเอียดของหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ดังกล่าว

                   1.3 ผลงานทางวิชาการ ประเภทตำรา เอกสารประกอบการสอน ต้องเป็นวิชาที่เคยสอน วิชา

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา การเสนอผลงานประเภทหนังสือ ตำรา อาจมีให้แก้ไข จะใช้เวลานานกว่าการเสนอผลงานวิจัยซึ่งไม่ต้องแก้ไขเพราะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิของวารสารมาแล้ว

                   1.4 การขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้ใช้ตำราต่างวิชากับการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

                   1.5 ในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลงานวิจัย ต้องมีผลการประเมินในระดับ B ใช้

ผลงานที่เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการได้ แต่ต้องตรงตามเงื่อนไข ใช้งานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง และต้องเป็น First author หรือ Corresponding author

                   1.6 ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน

 

  1. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

ได้รับความรู้ รับทราบรายละเอียดของหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ดังกล่าว ทำให้สามารถ

วางแผนในการทำผลงานวิชาการได้ชัดเจนมากขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้ตามแผน เพื่อการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในอนาคต

 

  1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)

บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบแนวทางที่ถูกต้องในการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1247
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online) » สรุปและการนำไปใช้ประโยชน์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 (online)
1.การคัดเลือกเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ยึดติดกับยีน OsB1 และ OsB2 ที่ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ด (ช่อทิพาและคณะ,2564)จากการศึกษาและคัดเลือกเครื่องหมาย ดีเอ็นเอชนิด SSR ที่ย...
SSR anthocyanin สังข์หยด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 16/1/2565 20:55:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:18   เปิดอ่าน 250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานการอบรม » การอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Active learning: Engaging students in online classes
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้รูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแป...
4P  Active learning  Digital skills  Look-Smile-Talk  Personal skills  Teaching skills  แบบสอบถามใจ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 15/11/2564 16:19:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:51:09   เปิดอ่าน 834  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการ » การพัฒนาทักษะด้านการใช้งาน การพัฒนา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม นับเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจการงานต่าง ๆ ในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และการเกษตร รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะด้านการใช้งา...
AR  MR  VR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ภานุวัฒน์ เมฆะ  วันที่เขียน 29/10/2564 15:10:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 14:16:38   เปิดอ่าน 787  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/1/2565 8:42:57   เปิดอ่าน 409  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง