การบันทึกข้อมูลลงระบบการประเมิน อาจารย์ดีเด่น ปอมท.
วันที่เขียน 7/4/2564 10:43:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 4:25:34
เปิดอ่าน: 981 ครั้ง

                   ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มี
การเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี จำนวน 6 สาขา ดังนี้

  1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขามนุษยศาสตร์
  5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
  6. สาขารับใช้สังคม

                   ปัจจุบันทาง ปอมท. ได้นำระบบการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงความสะดวกทั้งของอาจารย์ผู้สมัคร และคณะกรรมการตัดสินฯ ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคลากรของงานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อช่วยเสนอแนะ ชี้แจงถึงขั้นตอน และวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้สมัครของมหาวิทยาลัยในสังกัดของตนเอง ซึ่งมีวิธีขั้นตอนการปฏิบัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

https://facsenate-general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25640407101249_66851.pdf

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1156
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 15:50:21   เปิดอ่าน 727  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 16:26:46   เปิดอ่าน 1452  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง