การบันทึกข้อมูลลงระบบการประเมิน อาจารย์ดีเด่น ปอมท.
วันที่เขียน 7/4/2564 10:43:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/8/2564 6:37:33
เปิดอ่าน: 282 ครั้ง

                   ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มี
การเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี จำนวน 6 สาขา ดังนี้

  1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขามนุษยศาสตร์
  5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
  6. สาขารับใช้สังคม

                   ปัจจุบันทาง ปอมท. ได้นำระบบการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงความสะดวกทั้งของอาจารย์ผู้สมัคร และคณะกรรมการตัดสินฯ ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคลากรของงานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อช่วยเสนอแนะ ชี้แจงถึงขั้นตอน และวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้สมัครของมหาวิทยาลัยในสังกัดของตนเอง ซึ่งมีวิธีขั้นตอนการปฏิบัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

https://facsenate-general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25640407101249_66851.pdf

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1156
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระยะที่ 5 ครั้งที่ 2
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระยะที่ 5 ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ โดยเครื่องมือในการบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพื้นฐาน สำหร...
ESPReL  ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 25/6/2564 16:04:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/8/2564 2:28:51   เปิดอ่าน 148  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง » โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ปี 2563
นโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีของวช. การขยายและผลการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสู่ความเข้มแข็งของการวิจัยของประเทศ รวมถึงองค์ประกอบการบริหารระบบกา...
ESPReL  ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งเรือง โพธิ์สิงห์ทอง  วันที่เขียน 24/6/2564 14:50:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/8/2564 1:55:13   เปิดอ่าน 127  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง