การบันทึกข้อมูลลงระบบการประเมิน อาจารย์ดีเด่น ปอมท.
วันที่เขียน 7/4/2564 10:43:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 14:58:02
เปิดอ่าน: 23 ครั้ง

                   ด้วยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มี
การเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็น “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำทุกปี จำนวน 6 สาขา ดังนี้

  1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. สาขาสังคมศาสตร์
  4. สาขามนุษยศาสตร์
  5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์
  6. สาขารับใช้สังคม

                   ปัจจุบันทาง ปอมท. ได้นำระบบการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงความสะดวกทั้งของอาจารย์ผู้สมัคร และคณะกรรมการตัดสินฯ ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งบุคลากรของงานสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อช่วยเสนอแนะ ชี้แจงถึงขั้นตอน และวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้สมัครของมหาวิทยาลัยในสังกัดของตนเอง ซึ่งมีวิธีขั้นตอนการปฏิบัติตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

https://facsenate-general.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_general_facsenate/Doc_25640407101249_66851.pdf

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1156
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การเตรียมตัวอย่างโปรตีน และการตรวจสอบทาง immunodetection
การเตรียมตัวอย่างโปรตีน และการตรวจสอบทาง immunodetection Western blot หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Immunoblot เป็นเทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง หรือใช้ดูการแสดงออกในระดับโปรตีน โ...
การเตรียมตัวอย่างโปรตี, immunodetection, western blot     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 6/10/2563 14:42:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 13:29:36   เปิดอ่าน 3374  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชา
กัญชาเป้นพืชที่มีทั้งประโยชน์และโทษ ประโยชน์ที่มีการศึกษาการอย่างแพร่หลายคือมีสาร CBD และ THC ที่ใช้นำมารักษาโรค โดยสัดส่วนของปริมาณทั้งสองมีความจำเพาะในแต่ละโรค ดังนั้นจึงต้องศึกษาถึงสายพันธุ์ของก...
กัญชา สายพันธุ์กัญชา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 7/10/2562 9:47:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 14:56:37   เปิดอ่าน 14677  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น » การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
ก้อนเห็ดหมดอายุเป็นแหล่งของเอนไซม์ กลุ่มย่อยโพลิแซคคาไรด์หลายชนิดที่นำมาใช้เป็นเอนไซม์เสริมในอาหารสัตว์ได้ และจากผลวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ย่อยโพลีแซคคาไรด์ในก้อนเห็ดหมดอายุ 4 ชนิด ได้แก่ เห็ดยาน...
ก้อนเห็ดหมดอายุ เอนไซม์อาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 13/9/2562 14:30:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2564 2:12:29   เปิดอ่าน 938  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง