สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 8:57:03
เปิดอ่าน: 1336 ครั้ง

ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ อยู่มากมาย ได้แก่ สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่เป็นสารในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง และสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Parvu et al. (2014) ต้านเซลล์มะเร็ง และสารสำคัญอื่น ๆ อีกหลายชนิด จึงเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก Allium cepa var. viviparum และยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The mechanism of action of the garlic defence substance allicin ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย

 

 ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ อยู่มากมาย  ซึ่งตัวอย่างของพืชในกลุ่มหัวหอมและกระเทียม ได้แก่ หอมแดง (Allium ascalonicum) หอมใหญ่ (Allium cepa var. aggregatum) หอมแขก (Allium cepa var. viviparum) หอมต้น (Allium fistulosum) กระเทียมโทน (Allium ampeloprasum) กระเทียมกลีบใหญ่ (Allium sativum) (large cloves) และกระเทียมกลีบเล็ก (Allium sativum) (small cloves) (Rangsiruji et al., 2004)  และพบว่าพืชตระกูลหัวหอม (Allium cepa) เป็นพืชที่มีการสะสมน้ำตาลกลุ่ม fructooligosaccharides, FOSs ในปริมาณสูง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น prebiotics ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญของแบคทีเรีย probiotics เช่น Lactobacillus sp. และ Bifidobacterium sp. ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์ได้ ส่งผลทำให้สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อก่อโรคและเกิดสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ และในพืชตระกูลหัวหอมยังมีสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ของหัวหอมเนื่องจากมีสารพวก sulfur และ phenolic ได้แก่ สาร diallyl sulfide, diallyl disulfile, thiosulfinate และ ajoene เป็นต้น (Marta et al., 2007)  ซึ่ง กิติพงศ์ และ นฤมล (2560) ได้ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ หัวหอมใหญ่ (Allium cepa Linn.) หอมแดง (Allium ascalonicum Linn.) และหอมแขก (Murraya koenigii) ด้วยเอทานอล สารสกัดจากหัวหอมทั้ง 3 ชนิดสามารถยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้มากกว่าแบคทีเรียแกรมลบ โดยสามารถยับยั้ง B. cereus และ E. coli O157: H7 ได้มากที่สุดและน้อยที่สุด ตามลำดับ โดยมีค่า MIC ในช่วง 0.125-1.75 g/mL ในขณะที่สารสกัดจากหัวหอมทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่สามารถยับยั้ง Salmonella Enteritidis ได้  นอกจากนี้ พืชพวกหัวหอมและกระเทียมยังมีสารสำคัญอื่น ๆ อีก  ซึ่งสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่เป็นสารในกลุ่มของสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ที่พบมากในหัวหอม (Hodzic et al., 2009) มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูง โดยประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญแบคทีเรียก่อโรคของสารจากหอมแดงเนื่องจากมีสารพวก sulfur และสาร phenolic (Charoenchai et al., 2017) และสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Parvu et al. (2014) ต้านเซลล์มะเร็ง ซึ่ง Lin Ye et al. (2013) ได้ประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากหัวหอมเพื่อช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียและจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร โดยสามารถยับยั้งและฆ่าแบคทีเรียได้มีค่า MIC และ MBC ระหว่าง 0.18-1.80 และ 0.54-3.6 mg/mL ตามลำดับ

ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2  ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบประชุมออนไลน์  ในวันที่ 18 มีนาคม 2564  เรื่อง ผลของวิธีการสกัดต่อฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากหัวหอมแขก Allium cepa var. viviparum   ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อของงานวิจัยดังนี้

หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) มีน้ำตาลกลุ่มฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ในปริมาณสูง  ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ที่ช่วยปรับปรุงและรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของมนุษย์และสัตว์ได้  งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของ น้ำหัวหอมแขกสด (F) สารสกัดน้ำหัวหอมแขกสดที่อยู่ใน 80% Methanol (FM)  และใน 10% DMSO (FD)  และสารสกัดผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่อยู่ใน 80% Methanol (HM) และ 10% DMSO (HD) โดยวิธี disc agar diffusion พบว่า ไม่เกิดบริเวณยับยั้งบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Brain heart infusion (BHI) agar  และหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย (Minimum inhibitory concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย (Minimum bactericidal concentration, MBC) พบว่า สารสกัดน้ำหัวหอมแขกสดที่อยู่ใน 10% DMSO (FD) สามารถยับยั้ง และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC/MBC เท่ากับ 4.18/3.15 mg/mL ตามลำดับ  รองลงมาคือ สารสกัดผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่อยู่ใน 80% Methanol (FM) และน้ำหัวหอมแขกสด (F) โดยมีค่า MIC/MBC เท่ากับ 5.22/3.15 และ 7.03/12.5 mg/mL ตามลำดับ  ดังนั้น จึงน่าจะประยุกต์ใช้วิธีการสกัดที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหัวหอมแขกเพื่อช่วยยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นพวกแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์  รวมทั้งแบคทีเรียก่อโรคปนเปื้อนในอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคได้

และในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์   และได้รับฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง The mechanism of action of the garlic defence substance allicin บรรยายโดย Alan Slusareno Department of Plant Physiology, RWTH Aachen University ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในกระเทียมจะมีสาร Allicin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ   พบว่า  Allicin  สามารถยับยั้งการ

เจริญของจุลินทร์ต่าง ๆ ได้แก่ มีฤทธิ์ในการต้านการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli  ยับยั้งไวรัส Haemophilus influenzae สามารถต้านเชื้อราก่อโรคทั้งในมนุษย์และเชื้อราก่อโรคในพืช นอกจากนี้  Allicin ยังมีผลต่อการเสริมภูมิคุ้มกันได้อีกด้วย ซึ่งสารสกัดจากกระเทียมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ของการสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้มากมาย

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1148
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการ International Conference on Recent Trends in Pure and Applied Mathematics – 2021 (ICRTPAM-21) เมื่อวันที่ 2–3 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตามหนังสือที่ อว 69.5.5 / 186 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ความแออัดของการจราจรเป็นปัญหาที่หนักหนาสำหรับเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางจำนวนมาก ซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีป...
ระบบขนส่งอัจฉริยะ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เกรียงไกร ราชกิจ  วันที่เขียน 16/9/2564 19:14:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/9/2564 5:05:00   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
องค์ความรู้งาน KM ด้านงานวิจัย » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง รู้ทันแหล่งทุน
องค์ความรู้ : การขอรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก การพัฒนางานวิจัยให้ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมควรเริ่มต้นจากกระบวนการคิดโจทย์วิจัยที่สามารถเชื่...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวริศา ศรีสง่า  วันที่เขียน 14/9/2564 16:45:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 15:50:25   เปิดอ่าน 31  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » โครงการเทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ โดยการจัดแบ่งตัวชี้วัดคุณภาพของวารสาร สามารถแบ่งออกตามลักษณะแบบวิธีประเมิน ได้แก่ ๑) ชี้วัดคุณภาพของวารสาร โดยให้ความสำคัญกับวารสารประเภท Peer Review ๒) วารสา...
Impact Factor  Journal  SJR     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 13/9/2564 12:39:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/9/2564 22:51:41   เปิดอ่าน 41  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง