ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:14:52
เปิดอ่าน: 83 ครั้ง

ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องธาราทอง 2 โรงแรม Holiday Inn Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เครื่องมือในหน่วยงานราชการ ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการแสดงเครื่องมือและสาธิตการใช้เครื่องมือของบริษัทบรูเกอร์ (Bruker)

      จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องธาราทอง 2 โรงแรม Holiday Inn Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ ขอสรุปเนื้อหาจากการสัมมนา ดังนี้

1. รับฟังการแนะนำผลิตภัณฑ์และหลักการทำงานของเครื่อง FT-NIR ของบริษัทบรูเกอร์

2. รับฟังการบรรยาย การประยุกต์ใช้เครื่อง FT-NIR ในงานเกษตรและอาหาร

3. รับฟังการบรรยาย การประยุกต์ใช้เครื่อง FT-NIR ในงานน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากน้ำนม

4. รับฟังการบรรยาย ประสบการณ์การประยุกต์ใช้เครื่อง FT-NIR โดย ผศ.กรวรรณ ศรีงาม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ชมการสาธิตการใช้งานจริงของเครื่อง FT-NIR และอื่น ๆ รวมทั้งตอบข้อซักถาม

      ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว ทันสมัย ในงานทางด้านการเกษตรและอาหาร ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และการนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การจัดการอบรมสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การยกตัวอย่าง ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา รวมทั้งการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1137
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:26:22   เปิดอ่าน 257  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่1 หรืองาน Scitech ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 6/10/2563 14:37:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 21:16:03   เปิดอ่าน 332  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » Microsoft teams classroom
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต Microsoft (MS) teams ถูกนำมาใช้ ในการสร้างชั้นเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/9/2563 14:29:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 1:46:57   เปิดอ่าน 546  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง