ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 22:47:11
เปิดอ่าน: 300 ครั้ง

ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องธาราทอง 2 โรงแรม Holiday Inn Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การใช้เครื่องมือในหน่วยงานราชการ ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการแสดงเครื่องมือและสาธิตการใช้เครื่องมือของบริษัทบรูเกอร์ (Bruker)

      จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องธาราทอง 2 โรงแรม Holiday Inn Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่ ขอสรุปเนื้อหาจากการสัมมนา ดังนี้

1. รับฟังการแนะนำผลิตภัณฑ์และหลักการทำงานของเครื่อง FT-NIR ของบริษัทบรูเกอร์

2. รับฟังการบรรยาย การประยุกต์ใช้เครื่อง FT-NIR ในงานเกษตรและอาหาร

3. รับฟังการบรรยาย การประยุกต์ใช้เครื่อง FT-NIR ในงานน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากน้ำนม

4. รับฟังการบรรยาย ประสบการณ์การประยุกต์ใช้เครื่อง FT-NIR โดย ผศ.กรวรรณ ศรีงาม ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ชมการสาธิตการใช้งานจริงของเครื่อง FT-NIR และอื่น ๆ รวมทั้งตอบข้อซักถาม

      ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว ทันสมัย ในงานทางด้านการเกษตรและอาหาร ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง และการนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน หน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การจัดการอบรมสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การยกตัวอย่าง ส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา รวมทั้งการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1137
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกร...
มโนทัศน์ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 16:52:49   เปิดอ่าน 64  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2564 20:14:48   เปิดอ่าน 68  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 20:29:51   เปิดอ่าน 443  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง