การเข้าร่วมประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1
วันที่เขียน 6/10/2563 14:37:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:26:45
เปิดอ่าน: 70 ครั้ง

งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่1 หรืองาน Scitech ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้ามาร่วมงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นระหว่าง นักศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

งานประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1 เป็นการประวิชาการระดับชาติ จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

  1. งานวิจัยเรื่อง "การพยากรณ์จำนวนผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน" มีบทคัดย่อดังนี้

โครงสร้างประชากรของไทยที่เปลี่ยนไปเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 10 ของประชากรไทยทั้งหมด ดังนั้นการวางแผนเตรียมการสำหรับสังคมผู้สูงวัยจึงมีความสำคัญ เช่น การขยายอายุเกษียณ การสนับสนุนการจ้างการผู้สูงอายุ การเพิ่มทักษะและการจัดหางานให้เหมาะสมกับแรงงาน การยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการมีส่วนร่วมและการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ จึงเป็นแนวทางในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์จำนวนผู้สูงอายุของจังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูน โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลกรมการปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 27 ปี ในการศึกษาครั้งนี้เทคนิควิธีการพยากรณ์ทั้งหมด 3 วิธี ถูกนำมาศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง วิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลเส้นตรง และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ โดยพิจารณาความแม่นยำจากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสัมบูรณ์เฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่าวิธีบอกซ์และเจนกินส์ ด้วยตัวแบบ ARIMA(1,2,0) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูงสุด

   2. งานวิจัยเรื่อง "การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล" มีบทคัดย่อดังนี้

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลและเพื่อพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นรายเดือน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลของสำนักอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 72 เดือน ทำการพยากรณ์พยากรณ์ด้วยวิธีปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลด้วยวิธีวินเตอร์ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์  โดยพิจารณาความแม่นยำจากค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ที่มีค่าต่ำที่สุด ในการศึกษานี้ได้แบ่งข้อมูลเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 จำนวน 60 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 สำหรับการการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ ส่วนข้อมูลชุดที่ 2 จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 สำหรับการตรวจสอบความแม่นยำของตัวแบบพยากรณ์ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์ คือ วิธีบอกซ์และเจนกินส์ด้วยตัวแบบ SARIMA(1,0,0)(1,1,1)12

    3. งานวิจัยเรื่อง "การพยากรณ์มูลค่านำเข้าด่านศุลกากรเชียงแสนจังหวัดเชียงราย" มีบทคัดย่อดังนี้

ปัจจัยหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงของประเทศ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น และรวมไปถึงการแข็งตัวของค่าเงินบาท มีส่วนทำให้มูลค่านำเข้าสินค้าของไทยผันผวนได้ ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการนำเข้าสินค้าด่านศุลกากรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นด่านการนำเข้าทางแม่น้ำโขงที่สำคัญของประเทศไทย โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ 3 วิธี ได้แก่ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีปรับให้เรียบของเอกซ์โพเนนเชียลแบบวินเตอร์ และวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากฐานข้อมูลของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 โดยผู้วิจัยได้เลือกทำการศึกษามูลค่าการนำเข้าสินค้าของด่านศุลกากรเชียงแสน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน และตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ด้วยค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAPE)
ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์มูลค่านำเข้าของด่านเชียงแสน

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1128
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:10:47   เปิดอ่าน 48  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » Microsoft teams classroom
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต Microsoft (MS) teams ถูกนำมาใช้ ในการสร้างชั้นเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/9/2563 14:29:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:07:05   เปิดอ่าน 142  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 29 ก.ค.2563
การวิจัยในคน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 21/9/2563 1:58:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 9:38:43   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
Yeast Expression Technology and Application » Yeast Expression Technology and Application
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ พันธุศาสตร์โมเลกุล ระบบการแสดงออก และชีววิทยาสังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย และทางอุตสาหกรรม โดยบทความนี้จะกล่าวถึง 3 สายพั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปานวาด ศิลปวัฒนา  วันที่เขียน 13/7/2563 14:42:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/10/2563 14:15:02   เปิดอ่าน 298  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง