ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
วันที่เขียน 11/3/2563 13:41:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 15:56:20
เปิดอ่าน: 181 ครั้ง

ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประเภท โปสเตอร์ ในหัวข้อ “Iron(III)-selective optical sensor based on plasticized membrane incorporating ethyl protocatechuate compared with naked-eye screening method” และเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาวิชาเคมี โดยเฉพาะทางด้านเคมีอนินทรีย์ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. Electronic Flexibility and Symmetry-breaking in Mn(III) Schift-base complexes.

2. Reactivity of Lithium Carbonate and Rice Husk Ash Derived Lithium Silicate by Solid State Reaction.

3. Microwave Synthesis of Terbium Metal Organic Framework: Microwave Synthesis and Selective Sensing of Nitrite.

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ PACCON 2020 ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติในสาขาวิชาเคมี โดยองค์ความรู้ที่ได้มีความทันสมัย น่าสนใจ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเคมีอนินทรีย์และแขนงอื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้อง เช่น การสังเคราะห์วัสดุหรือสารอนินทรีย์และการตรวจวิเคราะห์ และถือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาแขนงเคมีอนินทรีย์ และงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1091
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Yeast Expression Technology and Application » Yeast Expression Technology and Application
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ พันธุศาสตร์โมเลกุล ระบบการแสดงออก และชีววิทยาสังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย และทางอุตสาหกรรม โดยบทความนี้จะกล่าวถึง 3 สายพั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปานวาด ศิลปวัฒนา  วันที่เขียน 13/7/2563 14:42:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 13:54:58   เปิดอ่าน 10  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนาโมเดล 5B บรรลุเป้ามายของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐา...
การจัดการเรียนการสอน  สุยโมเดล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 17/4/2563 9:17:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 7:56:04   เปิดอ่าน 209  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง