ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
วันที่เขียน 11/3/2563 13:41:47     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 12:41:12
เปิดอ่าน: 34 ครั้ง

ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

การประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ประเภท โปสเตอร์ ในหัวข้อ “Iron(III)-selective optical sensor based on plasticized membrane incorporating ethyl protocatechuate compared with naked-eye screening method” และเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อและงานวิจัยต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาวิชาเคมี โดยเฉพาะทางด้านเคมีอนินทรีย์ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

1. Electronic Flexibility and Symmetry-breaking in Mn(III) Schift-base complexes.

2. Reactivity of Lithium Carbonate and Rice Husk Ash Derived Lithium Silicate by Solid State Reaction.

3. Microwave Synthesis of Terbium Metal Organic Framework: Microwave Synthesis and Selective Sensing of Nitrite.

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ PACCON 2020 ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ รวมทั้งการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติในสาขาวิชาเคมี โดยองค์ความรู้ที่ได้มีความทันสมัย น่าสนใจ ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ทางด้านเคมีอนินทรีย์และแขนงอื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้อง เช่น การสังเคราะห์วัสดุหรือสารอนินทรีย์และการตรวจวิเคราะห์ และถือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว มาประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอนในรายวิชาแขนงเคมีอนินทรีย์ และงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1091
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมข้าวสาลีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ก.พ.อ.  ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 5/2/2563 18:11:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 5:20:53   เปิดอ่าน 131  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » รายงานสรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์”
ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์" โดยวิทยากรคือ รศ. ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว ทำให้มีความรู้่เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ (copyright) ซึ่งหมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายรับรองใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 11/1/2563 18:44:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 11:59:46   เปิดอ่าน 289  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม "ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
การทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ หรือตำรา ควรมีการคำนึงถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ งานเขียนบางอย่างมีความจำเป็นต้องมีการขอลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากการอ้างอิงที่มา แต่งานเขียนบางอย่างอาจจะไม่จำเป็น...
งานเขียน  ลิขสิทธิ์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 17/12/2562 16:02:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/4/2563 1:19:02   เปิดอ่าน 300  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง