การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ NACA-ICOTA2019
วันที่เขียน 30/11/2562 23:32:31     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 20:15:31
เปิดอ่าน: 966 ครั้ง

การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย The International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis and the International Conference on Optimization: Techniques and Applications (NACA-ICOTA2019) ในระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2562 ณ Future University Hakodate, Hakodate, Hokkaido, Japan ประเทศญี่ปุ่น ตามหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ที่ อว 69.5.5 / 49 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ข้าพเจ้าขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

การนำเสนอผลงานวิชาการ

          การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นงานประชุมในระดับนานาชาติ มีหัวข้อการนำเสนอเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เช่น การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์เชิงวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การเงิน การขนส่งและหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย หัวข้อ Generalized Caristi's fixed point theorems in metric type spaces endowed with graphs ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาทฤษฎีบทจุดตรึงของคาริสตีซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่สำคัญและมีการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น และเราได้ขยายไปในทางกราฟระบุทิศทาง และขยายปริภูมิเป็น Metric type spaces ให้เป็นการวางนัยทั่วไปมากขึ้น อีกทั้งมีการวัดระยะทางแบบ wt-distance ที่เป็นการวางนัยทั่วไปมากขึ้นอีกด้วยโดยขยายงานของ  P. Sridarat and S. Suantai, Caristi fixed point theorem in metric spaces with a graph and its applications , Journal of Nonlinear and Convex Analysis 17(7) (2016), 1417-1428. ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอประมาณ 20 นาที ซักถาม 5 นาที ผู้เข้ารับฟังในหัวข้อนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ มีทั้งอาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติถูกเชิญให้เป็นประธานประจำห้องบรรยาย session Thu-C-5D ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.20 น. – 14.35 น. ห้อง 5D ซึ่งเป็นห้องเดียวกับห้องที่ข้าพเจ้านำเสนอผลงาน โดยข้าพเจ้าบรรยายเป็นคนสุดท้ายของ session นับเป็นประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง

 การเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและการบรรยายทางคณิตศาสตร์

          ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและการบรรยายทางคณิตศาสตร์หลาย ๆ หัวข้อ เช่น  On the nonlinear matrix equation  โดย Professor Dr. Hyun-Min Kim, Department of Mathematics, Pusan National University, South Korea มีการประยุกต์ไปในทางสมการเชิงอนุพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เหมาะแก่การทำวิจัยในอนาคต และหัวข้อ A parallel inertial S-iteration forward-backward algorithm for regression and classification problems โดย Professor Dr. Suthep Suantai, Data Science Research Center, Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, Thailand เป็นการศึกษาขั้นตอนวิธีการทำซ้ำแบบใหม่โดยมีจุดเริ่มต้น สำหรับใช้แก้ปัญหาการจำแนกชนิดของดอกไม้บางสายพันธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ทำความรู้จักกับนักวิจัยท่านอื่น ๆ ทั้งนักวิจัยชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น Professor Dr. Hyun-Min Kim, Department of Mathematics, Pusan National University, South Korea และนักคณิตศาสตร์ที่เป็นคณะทำงานในวารสารทางคณิตศาสตร์หลายฉบับ นับเป็นโอกาสที่ดีเป็นอันมาก จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาทักษะด้านการวิจัย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาต่อไป

          การเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้มีการนำไปใช้ประโยชน์คือ ได้แนวทางใหม่ๆ สำหรับการทำวิจัย อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักคณิตศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รู้จักกับ Editor-in-chief ของ Journal of Nonlinear and Convex Analysis (JNCA) และ reviewer หลายท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์ต่อไป มีทักษะการทำวิจัยมากขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้ในอนาคตได้ ได้เครือข่ายการวิจัยกับชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เห็นการจัดการเกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จะได้นำมาเป็นตัวอย่างและกรณีศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งนำมาพัฒนาตนเองและนักศึกษาต่อไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกร...
มโนทัศน์ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 15:01:58   เปิดอ่าน 134  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 18:00:12   เปิดอ่าน 152  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 19:19:51   เปิดอ่าน 360  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง