ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
วันที่เขียน 28/9/2562 14:15:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/7/2565 18:48:29
เปิดอ่าน: 1354 ครั้ง

รายงานการเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร

โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะพัฒนาจากการสื่อสารไปเป็นด้านพันธุวิศวกรรม 

          ปัจจุบันการพัฒนาของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารกำลังจะถึงจุดอิ่มตัว เช่น ขนาดความจุ ความเร็ว หรือ ค.ศ. 2030 จะไม่มีรถที่ใช้น้ำมัน เปลี่ยนแปลงไปเป็นรถไฟฟ้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีไปทางเกษตร ที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และจำนวนประชากร เช่น โครงการ C4 Rice Project ที่เป็นความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์จาก 12 สถาบัน ของ 8 ประเทศ เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเน้นพัฒนาข้าว ข้าวโพดที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับความแห้งแล้ง ดังภาพที่ 1

 

ภาพที่ 1 การรับปรุงพันธุ์ข้าว ของโครงการ C4 Rice Project

ที่มา http://www.picb.ac.cn/PSB/uploads/130220/1-130220193036210.jpg

http://photosynthome.irri.org/c4j3/images/items/c4_rice/Picture2.png

 

การพัฒนาระบบโรงงานเพาะปลูกพืช (Plant factory) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ดังภาพที่ 2 ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า Logistic สินค้าการเกษตร เนื่องจากพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด

 

 

ภาพที่ 2 Plant factory สำหรับการปลูกพืช

ที่มา https://mpics.mgronline.com/pics/Images/562000003118706.JPEG

 

การทำ Genomic engineering การตัดต่อพันธุกรรมระดับจีโนมของพืช (Genome editing) เพื่อให้ได้พืชที่มีลักษณะที่ต้องการ ดังที่มีการตั้งเป้าหมาย ในภาพที่ 3

 

ภาพที่ 3 Time line ในการทำ Genome editing ของพืช

ที่มา https://www.researchgate.net/profile/Detlef_Bartsch/publication/325646520/figure/fig2/AS:638845410365450@1529324023522/Timeline-of-selected-traits-modified-by-genome-editing-in-plants-animals-and-for.png

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1040
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ในการจัดการศึกษาเชิงผลลัพธ์ หลักสูตรต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีแนวคิดที่จะนำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ในเวอร์ชั่น 4.0 (AUN-QA) มาใช้เพื่อผลักด...
AUNQA  Version 4.0  ประกันคุณภาพการศึกษา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/6/2565 10:33:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/7/2565 15:47:13   เปิดอ่าน 59  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/7/2565 14:40:05   เปิดอ่าน 206  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง