Blog : ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ
รหัสอ้างอิง : 181
ชื่อสมาชิก : แสงทอง พงษ์เจริญกิต
เพศ : หญิง
อีเมล์ : saengton@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 3/2/2554 13:58:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 3/2/2554 13:58:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ » ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รายงานการเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1635  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แสงทอง พงษ์เจริญกิต  วันที่เขียน 28/9/2562 14:15:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/6/2566 10:48:09
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ » ความรู้จากการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อการปรับปรุงพืชตระกูลแตง โดย ดร. สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง จากการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีการพัฒนาเครื่องหมายเพื่อใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเมล็ดที่ได้จากอาจจะเกิดจากการผสมตัวเอง เนื่องจากการตรวจด้วยเครื่องหมายจะทำได้รวดเร็ว และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับการปลูกทดสอบลักษณะทางกายภาพ (morphological test) จากการศึกษาด้านจีโนมิกส์ของพืชตระกูลแตง ทำให้มีการพัฒนาเครื่องหมายประเภท Single nucleotide polymorphism (SNP) เพื่อใช้การปรับปรุงพันธุ์ต่อไป เช่น เครื่องหมาย SNP กับความหอม ความขม หนามหรือสีของหนาม และอื่นๆ
คำสำคัญ : การปรับปรุงพันธุ์  เครื่องหมาย SNP  พิชตระกูลแตง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6949  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แสงทอง พงษ์เจริญกิต  วันที่เขียน 3/9/2561 21:58:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/6/2566 13:18:36
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ » การพัฒนาการถ่ายยีนเข้าสู่เอ็มบริโอของเมล็ดข้าวโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับแรงดันสุญญากาศช่วยใน Agrobacterium-mediated Transformation
บทความนี้เป็นการสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ที่เป็นการนำคลื่นเสียงความถี่สูงและความดันสุญญากาศมาใช้ในการถ่ายยีนร่วมกับการเชื้ออะโกรแบคทีเรีย ซึ่งพบว่าทำให้ประสิทธิภาพของการถ่ายยีนเข้าสู่เมล็ดข้าวสูงขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4358  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แสงทอง พงษ์เจริญกิต  วันที่เขียน 17/3/2559 17:09:50  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/6/2566 0:27:11
ความรู้ที่ได้จากการบรรยายพิเศษ/การอบรมสัมนา/การอมรบเชิงปฏิบัติการ » การขนส่ง RNA ในพืช
การขนส่ง RNA ในพืช นั้นได้จากการฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The complexities of RNA localization in plants using rice as a model โดย Professor Thomas W. Okita ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6753  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แสงทอง พงษ์เจริญกิต  วันที่เขียน 14/3/2558 16:34:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/6/2566 13:22:36

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้