ค้นหาข้อมูลจากรหัสโครงการ,ชื่อโครงการภาษาไทย/อังกฤษ,ชื่อนักวิจัยภายใน/ภายนอก

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 20%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร คณะบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สรวมศิริ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2557) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. นายโยธิน นันตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. นางอัมพร คำฟองเครือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. นายโยธิน นันตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. นางอัมพร คำฟองเครือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. นายโยธิน นันตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. นางอัมพร คำฟองเครือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. นายโยธิน นันตา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. นางอัมพร คำฟองเครือ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40%
3. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40%
3. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 40%
3. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
วท2561-110

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2560) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2562) 52%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จารุมาศ ห้วยไชย- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
2. น.ส.คำนุ่ม เดือนอิน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
3. น.ส. เจนจิรา สายจีน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
4. น.ส. ธัญลักษณ์ สายสืบ- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2562) 52%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จารุมาศ ห้วยไชย- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
2. น.ส.คำนุ่ม เดือนอิน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
3. น.ส. เจนจิรา สายจีน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
4. น.ส. ธัญลักษณ์ สายสืบ- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2562) 52%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จารุมาศ ห้วยไชย- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
2. น.ส.คำนุ่ม เดือนอิน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
3. น.ส. เจนจิรา สายจีน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
4. น.ส. ธัญลักษณ์ สายสืบ- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2562) 52%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.จารุมาศ ห้วยไชย- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
2. น.ส.คำนุ่ม เดือนอิน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
3. น.ส. เจนจิรา สายจีน- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
4. น.ส. ธัญลักษณ์ สายสืบ- ผู้วิจัยร่วม(2562) 12%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
5. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
5. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
5. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
5. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
4. อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
5. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2539) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2540) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2541) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2551) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสกัดเห็ดเยื่อไผ่
Product Development of Essence mushroom from bamboo mushroom (Dictyophora indusiata).
อวน.-63-006

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2563) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.-บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด-64-004

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.-บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด-64-004

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
สวทช.-บริษัท บิสท์ อินโน รีฟอร์ม จำกัด-64-004

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม 30%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม 30%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม 30%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม(2563) 25%
2. นายสัญฌา พันธุ์แพง- ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม(2563) 25%
2. นายสัญฌา พันธุ์แพง- ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม(2563) 25%
2. นายสัญฌา พันธุ์แพง- ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม(2563) 25%
2. นายสัญฌา พันธุ์แพง- ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม(2563) 25%
2. นายสัญฌา พันธุ์แพง- ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2563) 40%
2. อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
3. อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2563) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม(2563) 25%
2. นายสัญฌา พันธุ์แพง- ผู้วิจัยร่วม(2563) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 50%
2. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์อภิพงศ์ ปิงยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 50%
2. อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 25%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายพิภพ มณีจำนงค์- ผู้วิจัยร่วม 25%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. น.ส.เรือนแก้ว ประพฤติ สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยหลัก(2552) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
มจ.1-56-036
2556A11102075

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย
มจ.1-56-036
2556A11102075

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อ.ดร.ธนภักษ์ อินยอดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อ.ดร.ธนภักษ์ อินยอดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อ.ดร.ธนภักษ์ อินยอดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อ.ดร.ธนภักษ์ อินยอดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อ.ดร.ธนภักษ์ อินยอดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยหลัก(2562) 40%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม 15%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.สุจิตรา โกศลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
2. อ.ดร.ธนภักษ์ อินยอดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ผู้วิจัยร่วม 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2556) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2554) 80%
2. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2554) 80%
2. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2555) 80%
2. อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 10%
3. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2555) 80%
2. อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 10%
3. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย