สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2558
วันที่เขียน 6/9/2558 15:32:23     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:34:19
เปิดอ่าน: 3554 ครั้ง

านประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2558 ณ. โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2558

จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2558 ณ. โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้นจึงขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2558  

7.30 - 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

9.00 – 10.15 น. พิธีเปิดและบรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดให้พวกเราเห็นถึงความสำคัญในการสอนนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถจบมาแล้วประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังได้ฝากถึงนักวิชาการไทยให้คำนึงถึงงานวิชาการที่ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนไทยควบคู่ไปด้วย ให้สร้างงานวิชาการที่มนุษย์สัมผัสได้หรือมนุษย์ได้ประโยชน์-Relevant Excellence โจทย์งานวิจัยเช่นนี้จะหาได้ ถ้านักวิชาการได้ออกไปสัมผัสกับโลกจริงนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสถาบันวิชาการ ซึ่งทำให้ดิฉันได้เกิดแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป

10.15 – 11.15 น. บรรยายโดย Prof. Dr. Nobutaka Ito, Visiting Professor, Faculty of Engineering, Chiangmai University บรรยายพิเศษ เรื่อง "International Cooperative Education and Career Development Program Between Thai and Japanese Universities" ซึ่งท่านได้แนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาและความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ซึ่งเน้นให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

11.15 - 11.35 น. บรรยายโดย Mrs. Belinda Changkajonsakdi Profile President of Thai-Taiwan (BDI) Technological College Vice President of BDI Group บรรยายพิเศษ เรื่อง บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน"  ซึ่งท่านเป็นตัวแทนนักธุรกิจชาวไต้หวันที่มาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยและพบปัญหาจากการทำโรงงานขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งยังขาดแม่แบบในการขึ้นรูป ที่หาได้ยากในประเทศไทย จึงต้องนำเข้าจากประเทศไต้หวัน จึงมีแนวคิดอยากให้หน่วยงานการศึกษาส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ทำวิจัยหรือฝึกงาน เพื่อนำความรู้การขึ้นรูปแม่แบบพลาสติกมาปรับปรุงและพัฒนาเป็นของคนไทยเอง

11.35 - 12.00 น. นำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีบทความที่ผ่านการพิจารณา 101 บทความ (ช่วงที่ 1)

13.00 - 16.15 น. นำเสนอภาคบรรยาย ซึ่งมีบทความที่ผ่านการพิจารณา 156 บทความ (ช่วงที่ 1)

16.15 - 17.00 น. นำเสนอภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีบทความที่ผ่านการพิจารณา 101 บทความ (ช่วงที่ 2)

วันที่ 24 มีนาคม 2558

8.30 – 17.00 น. นำเสนอภาคบรรยาย ซึ่งมีบทความที่ผ่านการพิจารณา 156 บทความ (ช่วงที่ 2)

17.00 – 17.30 น. มอบรางวัลบทความดีเด่นและพิธีปิด

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=416
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:08:14   เปิดอ่าน 657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:31   เปิดอ่าน 429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง