โครงการ “Fin ดี Happy Life!!! ส่งเสริมทักษะทางการเงินของคนวัยวัยทำงาน”
วันที่เขียน 28/9/2566 0:07:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 21:06:06
เปิดอ่าน: 100 ครั้ง

จัดวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5

การวางแผนทางการเงิน มีความสำคัญ ดังนี้

- ทำให้มีรายได้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

- ทำให้มีเงินสำรองสำหรับเหตุฉุกเฉิน

- ทำให้มีเงินออมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตหลังวัยเกษียณ

ขั้นตอนการวางแผนการเงิน มีดังนี้

  1. สำรวจตนเอง โดยหาความมั่งคั่งสุทธิ (สินทรัพย์-หนี้สิน) / ดูพฤติกรรมการใช้เงิน (จดบันทึกรายรับรายจ่าย)
  2. ตั้งเป้าหมายการเงิน : ตามหลัก SMART (ชัดเจน วัดผลได้ ทำสำเร็จได้ อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีกรอบเวลาที่ชัดเจน)
  3. จัดทำแผนอย่างเคร่งครัด : ทำแผนการใช้เงิน (Budgeting)
  4. ทำตามแผนอย่างเคร่งครัด : ออมก่อนจ่าย สะสางหนี้ จดบันทึกและควบคุมการใช้จ่าย
  5. ตรวจสอบและปรับแผนใช้เงิน : ตรวจสอบและปรับแผนใช้เงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เทคนิคการออม มีดังนี้

- ออม 1 ใน 4 ของรายได้

- มีเงินออมฉุกเฉิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ต่อเดือน

- ออมแบบมีเป้าหมายแยกบัญชีเงินออมต่างหากจากบัญชีค่าใช้จ่าย

รูปแบบการออมเงิน มีดังนี้

-เงินฝาก

-ตราสารหนี้

 

 

-หุ้น

-คริปโทเคอร์เรนซี

          การพิชิตหนี้ จะต้องคำนึงถึง

          - วิธีการคิดดอกเบี้ย

- กำหนดเวลาในการชำระหนี้ ต้องชำระให้ตรงเวลา

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1392
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 21:02:05   เปิดอ่าน 114  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุปร...
การเขียนบทความ  คำนำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 18:54:31   เปิดอ่าน 102  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 สำนักวิจัยฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมใ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 27/9/2566 0:03:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2566 1:02:12   เปิดอ่าน 74  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
SAFE2023 » SAFE2023 น้ำหอม กุหลาบ การสกัด
กุหลาบมอญ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Rosa damascene Mill. วงศ์ Rosaceae ชื่อสามัญคือ Damask rose เป็นดอกไม้ที่สวยงาม มีกลิ่นหอมแรง ลักษณะสีดอกเป็นสีชมพูเข้ม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการนำดอกกุหลาบมอญมาใช้...
การสกัด  กุหลาบ  น้ำหอม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 25/9/2566 23:07:00  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 19:53:38   เปิดอ่าน 57  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง