เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 1st Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Conference 2015 (RCCON2015)
วันที่เขียน 26/3/2558 13:41:29     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 2:38:52
เปิดอ่าน: 3242 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 ณ. โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai Conference 2015 (RCCON2015) เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งในงานนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา จากหลายสาขาวิทยาการจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ สร้างเครือข่าย การพัฒนาด้านความคิด งานวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาบรรยายพิเศษเรื่อง "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดให้พวกเราเห็นถึงความสำคัญในการสอนนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถจบมาแล้วประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังได้ฝากถึงนักวิชาการไทยให้คำนึงถึงงานวิชาการที่ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนไทยควบคู่ไปด้วย ให้สร้างงานวิชาการที่มนุษย์สัมผัสได้หรือมนุษย์ได้ประโยชน์-Relevant Excellence โจทย์งานวิจัยเช่นนี้จะหาได้ ถ้านักวิชาการได้ออกไปสัมผัสกับโลกจริกนอกมหาวิทยาลัยหรือนอกสถาบันวิชาการ ซึ่งทำให้ดิฉันได้เกิดแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรค์งานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไปไทยต่อไป

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=367
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:08:14   เปิดอ่าน 657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:31   เปิดอ่าน 429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง