ประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMA-MU 2018
วันที่เขียน 18/1/2562 14:12:10     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:24:40
เปิดอ่าน: 3016 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICMA-MU 2018

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2018) นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 - 18 มกราคม  พ.ศ. 2561 ณ เซนจูรี่ พาร์ค โฮเทล    โดย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ทำให้ได้พัฒนาความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักคณิตศาสตร์ นักวิชาการ และบุคลากร ทัง้ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน
2. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ อันจะนำไปสู่การวิจัยในระดับแนวหน้าต่อไป
3. เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิต เพื่อกระตุ้นุให้มีความตื่นตัวและก้าวสู่การเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติต่อไป

 4. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากนานาประเทศ ที่มีความสนใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน

ซึ่งข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก Wake, G. Massey University, Auckland, New Zealand เรื่อง Fifty Years of Mathematics-in-Industry Study Groups Around the World

รับฟังการบรรยายพิเศษจาก Licht, C. Universite Montpellier II, Case courier 048 เรื่อง Asymptotic Mathematical Modeling in Physics by Trotter Theory of Approximation of Semi-groups

รับฟังการบรรยายพิเศษจาก  Jatanachai, P. Tech Data Advanced Solutions (Thailand) Limited,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand เรื่อง GPU for Next Generation High Performance Computing

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายงานวิจัยต่างๆที่น่าสนใจ เช่น รับฟังการบรรยายจาก Andarlia, HT. Universitas Indonesia เรื่อง Reaction-Diffusion Model on Modified Logistic Equation With Periodic Growth Rate and Harvesting Rate รับฟังการบรรยายจาก Darlai, R. King Mongkut's University of Technology North Bangkok เรื่อง Andronov- Hopf and Neimark-Sacker Bifurcations in Time-Delay Differential Equation and Difference Equation Dynamic Models for Diseases and Animal Populations รับฟังการบรรยายจาก Busaman, A. Prince of Songkla University เรื่อง Simulation and Modeling of Mae-suai Dam Break และรับฟังการบรรยายจาก Charoenpong, J. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang เรื่อง Simulation with GUI in MATLAB of Ocean Wave and Erosion in the Southern Thailand’s East Coast เป็นต้น

ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สามรถนำมาเป็นแนวทางในการต่อยอดเพื่อทำวิจัยต่อไปในอนาคตได้

  

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=921
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » จริยธรรมในการวิจัย
หลักจริยธรรมการวิจัย โดยให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ เช่น คน มนุษย์ สัตว์ ซึ่งการวิจัยในมนุษย์นั้น จะเน้นที่ The Belmont Report ส่วนนิยาม จรรยาบรรณ สำนักการวิจัยแห่งชาติ ไ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:13:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:08:14   เปิดอ่าน 657  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างสรรค์”สิ่งใหม่” อาทิ ผลผลิต การแก้ปัญหา นวัตกรรม ฯลฯ ซึ่งมีคุณค่า การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 20/2/2566 14:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 23:41:31   เปิดอ่าน 429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง