โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4
วันที่เขียน 14/3/2559 15:47:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 3:49:18
เปิดอ่าน: 3833 ครั้ง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์นงนุช กันธะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งจะอาศัยกระบวนการหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีระเบียบแบบแผน โดยจะเร่มต้นที่กฎหรือทฤษฎีก่อน จากนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์จะถูกรวบรวมและนำมาศึกษาด้วยวิธีการอนุมาน และสรุปเป็นข้อค้นพบ

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กระบวนการวิจัยจะเริ่มต้นด้วยข้อมูล สภาพการณ์หรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ข้อมูลจะถูกนำมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยวิธีอุปมาน แล้วสรุปตีความผลการวิเคราะห์ ตั้งเป็นองค์ความรู้ เป็นกฎ หรือทฤษฎี แล้วอาศัยวิธีการพรรณนาเป็นสำคัญ

3. การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) เป็นการวิจัยที่ผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

จรรยาบรรณการวิจัย มีดังนี้

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่าง

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย

7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

2. การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศ โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

โจทย์การวิจัย สามารถหาได้จากหลายแหล่ง เช่น นโยบายการวิจัยของชาติ การค้นหาปัญหาโจทย์ร่วมกันกับพื้นที่ ปัญหาในหน่วยงาน การทบทวนทฤษฎี/งานวิจัย ประสบการณ์ของนักวิจัยเอง และแหล่งทุน เป็นต้น

หลักการเขียนโครงการวิจัย แบ่งตามองค์ประกอบดังนี้

          1. ชื่อโครงการวิจัย ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ ทันสมัย ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

          2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ควรระบุสภาพปัญหา ชี้ให้เห็นถึงประเด็นของปัญหาว่าเป็นอย่างไร ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องทำวิจัย ต้องอ้างอิงแหล่งเอกสารที่มาประกอบด้วยเสมอ ถ้านำผลงานวิจัย แนวคิด หรือทฤษฎีของผู้อื่นมากล่าวไว้ ต้องเขียนขมวดท้ายหรือสรุปให้เห็นถึงประโยชน์จาการทำวิจัยนี้

          3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ควรเขียนเป็นประโยคบอกเล่าให้ชัดเจน และต้องตระหนักว่าทำได้

          4. ขอบเขตการวิจัย ควรกำหนดขอบเขตตัวแปรที่เกี่ยวข้องจริงๆ

          5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ควรเขียนเป็นข้อๆ เรียงลำดับตามความสำคัญ แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษานำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อไป หรือใช้อย่างไร

3. การทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะห์วรรณกรรม โดย ว่าที่ ร.อ.ดร. ขจร ตรีโสภณากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักการคัดเลือกวรรณกรรม แบ่งตามแหล่งที่มาดังนี้

  1. Book & Text book เป็นพื้นฐานและทฤษฎี ไม่ทันสมัย
  2. Thesis เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียด เข้าถึงได้ยากและการยอมรับในวงวิชาการยังไม่มาก
  3. Intellectual Properties ทันสมัย เหมาะกับงานประยุกต์ ค้นหายาก และมีข้อจำกัด
  4. Proceedings เชื่อถือได้ระดับหนึ่งเพราะอาจยังไม่สมบูรณ์ เข้าถึงได้ยาก
  5. Periodic Publication เชื่อถือได้สูง มีฐานข้อมูลเยอะ เป็นปัจจุบัน ถูกนำมาใช้ในการทบทวนวรรณกรรมและอ้างอิงในงานวิจัยมากที่สุด
  6. Concerned Communities ข้อมูลตรง ต้องใช้วิจารณญาณและหลักฐานอื่นประกอบ

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:21   เปิดอ่าน 31  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 12:51:22   เปิดอ่าน 77  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง