สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
วันที่เขียน 25/8/2559 11:15:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 8:54:14
เปิดอ่าน: 2809 ครั้ง

การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับทราบถึงความสำคัญของการมีธรรมาภิบาลในการทำงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างปกติสุขและมีความชอบธรรม ไม่ละเมิดและผิดจรรยาบรรณต่อผู้อื่น ๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีและความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร

หลักการสำคัญของธรรมาภิบาล ได้แก่

1)      หลักความโปร่งใส (transparency)

2)      หลักความรับผิดชอบ (accountability)

3)      หลักการมีส่วนร่วม (participation)

4)      หลักนิติธรรม (rule of law)

5)      หลักความคุ้มค่า (efficiency and effectiveness)

6)      หลักคุณธรรม (virtues)

จริยธรรมแห่งราชการ ได้แก่

1)      ความสามารถ

2)      ความเพียร

3)      ไหวพริบปฏิภาณ

4)      รู้เท่าถึงการณ์

5)      ซื่อตรงต่อหน้าที่

6)      ความสุจริตต่อผู้อื่น

7)      รู้จักนิสัยคน

8)      รู้จักผ่อนผัน

9)      มีหลักฐานมั่นคง

10)  ความจงรักภักดี

จริยธรรมสังคม ได้แก่

1)      ความอ่อนโยน อ่อนน้อม

2)      ความเข้มแข็ง หนักแน่น

3)      การควบคุมอารมณ์

4)      ความไม่มุ่งทำร้ายต่อกัน

5)      การให้อภัย

นอกจากนี้วิทยากรได้บอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตีความ/ตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับประเด็นข้อร้องเรียนการประพฤติผิดจรรยาบรรณและวินัย ในกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการแพทย์ 

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ไปใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม ทั้งในการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานในระดับต่าง ๆ และนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=563
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:23:57   เปิดอ่าน 62  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:25:10   เปิดอ่าน 85  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2567 0:25:20   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง