สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
วันที่เขียน 11/5/2562 14:32:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 5:04:03
เปิดอ่าน: 1687 ครั้ง

จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง ข้าพเจ้าได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถนำความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มี 3 สาขาวิชา 4 หลักสูตรคือ สาขาบริการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ตรี + โท) สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ตรี + โท) มีศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน มีทางเดินเส้นทางธรรมชาติ มีการใช้รถจักรยาน มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในมหาวิทยาลัย 

        การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

 • ใช้งบประมาณและทรัพยากรแบบศูนย์รวม ทำให้การของบประมาณง่ายขึ้น
 • ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการ

ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการ

 • ห้องปฏิบัติการออกแบบให้โปร่ง เพื่อการถ่ายเทสารเคมี เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง
 • ห้องสำนักงาน แม่บ้านจะต้องเปิดหน้าต่างทั้งหมดเพื่อระบายอากาศที่มีผงหมึกพิมพ์ที่กระจายอยู่ในห้องปรับอากาศ
 • ปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการขึ้นมาร่วมกับชุมชนและบริษัท
 • ห้องปฏิบัติการมีจำนวน 8 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการเคมีและสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการพลังงาน ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง แต่ละชั้นจะมีหนังสือมอบหมายให้อาจารย์รับผิดชอบ เรื่องการเยี่ยมชม เรื่องการทำความสะอาด เรื่องเครื่องมือชำรุดเสียหาย สั่งซื้อเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ต้องทำเอกสารผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละชั้น หรือรองคณบดีบริหาร (ผู้ดูแลอาคาร) ก่อนที่จะไปถึงคณบดี
 • การจองใช้งานเครื่องมือชั้นสูงจะผ่านระบบออนไลน์ ควบคุมการทำงานผ่านนักวิจัยทั้งหมด
 • การใช้งานเครื่องมือจะมีการฝึกปฏิบัติให้ชำนาญก่อนทุกครั้ง (3 ครั้ง)
 • การจัดการวัสดุและสารเคมี มีฐาน data base ทำเป็นระบบออนไลน์ มีระบบตาม ESPRel Checklist
 • มีระบบมาตรฐาน safety ต่างๆ
 • จัดอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับ safety ให้จัดทำฐานข้อมูลระบบการจัดเก็บสารเคมี ตามมาตรฐาน NFPA โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา นักศึกษาต้องสอบ

การจัดการของเสีย

 • มีระบบบำบัดเคมี ปรับ pH ก่อนปล่อยออกจากมหาวิทยาลัย รถน้ำต้นไม้ในวิทยาเขต
 • ทำเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์การเรียนรู้ การเรียนการสอนในวิชา unit operation และวิชา waste water นักศึกษาจะสุ่มเก็บน้ำเพื่อทดสอบว่าค่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง จำลองให้เป็น pilot scale

 

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้มาตรฐานความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีความเสี่ยงประเภทที่ 2 และคณะพยายามนำห้องปฏิบัติการทั้งหมดเข้าสู่ระบบ ESPRel ตอนนี้ขึ้นเลขทะเบียนและจัดทำ ISO ด้วยข้อกฎหมายบังคับต้องมี เพื่อการจัดซื้อสารเคมีมาใช้

 

ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเองและหน่วยงาน

จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ข้าพเจ้าได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถนำความรู้มาพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน และห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
การประเมินค่างาน เป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบความสำคัญ ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่างๆ
กลุ่มช่วยวิชาการ  การประเมินค่างาน  อบรม  อบรม online     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 3/11/2564 12:24:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2564 21:37:52   เปิดอ่าน 132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » การผลิตสื่อด้วยโปรแกรมขั้นพื้นฐานในยุคโควิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนและนักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New ...
การผลิตสื่อ, สื่อการเรียนรู้,     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 29/9/2564 23:14:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 0:07:47   เปิดอ่าน 226  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง