ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 19/3/2561 22:38:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 3:23:27
เปิดอ่าน: 2676 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Annual Conference ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เป็นเวทีให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทุนอื่น ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ปิดโครงการในรอบปี ให้แก่ประชาชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรในภาครัฐ และ ภาคเอกชน ตลอดจนร่วมนำเสนอโจทย์วิจัย รวมถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ MJU Annual Conference นี้ ประกอบด้วยการนำเสนองานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เช่น งานวิจัยเรื่อง ผลของผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ต่อผลผลิตไข่และคุณภาพไข่ โดย รชานนท์ ธนภัทรพงศ์ บัวเรียม มณีวรรณ์ ทองเลียน บัวจูม อัจฉรา แกล้วกล้า และจุฬากร ปานะถึก มีเนื้อหาสรุปดังนี้ การปรับสีของไข่แดงด้วยการเสริมผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟในอาหารไก่ไข่ ใช้แม่ไก่สายพันธุ์ ซี.พี.บราวน์ อายุ 104 สัปดาห์ จำนวน 120 ตัว ผลการศึกษาพบว่า การเสริมผงถ่านกัมมันต์จากกากกาแฟที่ระดับ 0.25 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มช่วยเพิ่มสีของไข่แดงในช่วง 5-8 สัปดาห์ของการทดลอง และงานวิจัย เรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของแผ่นยางพาราที่ผลิตจากน้ำยางพาราโปรตีนต่ำ โดย ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน ฐิตินันท์ รัตนพรหม อัจฉรา แกล้วกล้า พรพิทักษ์ วงศ์เปี้ยจันทร์ ศุภโรจน์ โรจนสุวรรณ และ สุภิญโญ ศรีวิภักดิ์ มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้เอนไซม์โปรติเอสจาก แบคทีเรีย Bacillus subtilis กำจัดโปรตีนในน้ำยาง แล้วนำน้ำยางที่ได้มาทดสอบการขึ้นรูปเป็นแผ่นยางพาราสำหรับใช้เป็นแผ่นปิดแผล ผลการทดลองพบว่า สามารถขึ้นรูปด้วยกำมะถัน หรือ N,N’ Methylene-bis-acrylamide ผลการทดสอบทางชีวภาพ พบว่าเอนไซม์โปรติเอสช่วยลดปริมาณโปรตีนจากน้ำยางพาราได้จริง

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=785
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 8:33:29   เปิดอ่าน 38  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง