สรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน: งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่27
วันที่เขียน 25/8/2560 11:27:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2565 4:01:23
เปิดอ่าน: 2468 ครั้ง

ปัจจุบันต้องการงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ได้จริง องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย อาจารย์สามารถนำไปแก้ปัญหาในธุรกิจภาครัฐและเอกชนได้

องค์ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 สรุปได้ว่า ประเทศไทยนั้นยังต้องการนักผลิตนวัตกรรมและนักวิจัยจำนวนมาก บริษัทเอกชนจำนวนมากเรียกร้องให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยทีมิใช่เพื่อขึ้นหิ้งหรือตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากมาย และไม่สามารถเอามาใช้งานจริงหรือนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นชิ้นงานที่ขายได้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นต้องการให้ปรับเปลี่ยนการสร้างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง ขายได้จริง เป็นประโยชน์จริงมากขึ้น  และได้ความรู้เพิ่มเติมว่ารายได้ของอาจารย์และรายได้ของมหาวิทยาลัยมีมากขึ้นได้จากการบริการวิชาการและการเป็นที่ปรึกษา  ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้อาจารย์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานของธุรกิจได้อย่างชัดแจ้ง และนำโจทย์ปัญหานั้นมาออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ  ที่สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน การทำธุรกิจของหน่วยงานนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:43:17   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:15:47   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง