องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
วันที่เขียน 26/8/2559 13:56:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 15:47:11
เปิดอ่าน: 2631 ครั้ง

การศึกษาในยุคที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพอย่างทั่วถึง การจัดการศึกษาให้ทันกับสถานการณ์โลก ผู้สอนต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อความสำเร็จทั้งด้านการทำงานและดำเนินชีวิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนังถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมถึงคุณภาพการสอนของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้เกิดเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงจัดให้มีการเสวนาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อประโยชน์แก่คณะฯ ต่อไป

เอกสารอ้างอิงสรุปองค์ความรู้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=565
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 16:45:24   เปิดอ่าน 519  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 13:00:39   เปิดอ่าน 1034  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง