“การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น” และ “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”
วันที่เขียน 30/6/2559 11:18:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 17:59:33
เปิดอ่าน: 5394 ครั้ง

การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น และ การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์

             

             การอบรมเรื่อง “การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดผู้อื่น”

โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                                                                               โดย ผศ. ลลิดา ภู่ทอง

 

 

เทคนิคการเขียนตำราแบบไล่ระนาด

 1. เลือกตำราที่อยากเขียนมา 5- 10 เล่ม
 2. เขียนเค้าโครงสารบัญ อาจเป็น 16 บทต่อ 16 สัปดาห์
 3. บทที่ 1 บทนำ ให้เอาไว้เขียนสุดท้าย หลังจากเขียนบทอื่นเสร็จแล้ว
 4. เขียนบทที่ 2 และบทอื่นๆ โดยอ่านหนังสือทั้ง 10 เล่มแล้วเขียนหรือพิมพ์ตามที่เราเข้าใจโดยใช้ภาษาของตัวเอง  ไม่ควรลอกและห้ามดูหนังสือ
 5. เมื่อเขียนแต่ละบทจบแล้วอ่านทวนดู ถ้ามีย่อหน้าไหนเหมือนเล่มไหนให้เขียนอ้างอิงเล่มนั้น บางย่อหน้าอาจเหมือนหลายเล่มก็จะต้องอ้างอิงจากหลายเล่ม
 6. การเขียนนั้นไม่ควรเอาเนื้อหามาจากเล่มใดเล่มหนึ่งมากเกินไป ควรเอามาจากหลายๆเล่ม

ปัจจุบันมีโปรแกรม turn it in เพื่อใช้ตรวจดูว่าบทความนั้นลอกคนอื่นมาหรือไม่ และภาษาไทยมีโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การอ้างอิงข้อความที่นำเอาข้อความของคนอื่นมาใส่ในงานเขียนนั้น หากมีการอ้างอิงไว้เฉพาะในส่วนของบรรณานุกรมนั้นถือว่ายังไม่เพียงพอ ย่อหน้าใดก็ตามที่นำเอาข้อความของคนอื่นมาต้องอ้างอิงทุกย่อหน้า

การละเมิดลิขสิทธิ์ คือการทำซ้ำหรือดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตการกระทำตามข้อ 1จะไม่มีความผิดถ้าเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดเช่นวิจัยหรือศึกษางานนั้นเป็นต้น

การเขียนผลงานวิชาการที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา เสนอว่าควรพิจารณา ดังนี้

1. ต้องเป็นงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ถ้านำเอางานของบุคคลอื่นมา ต้องมีการอ้างอิง และต้องไม่นำงานของบุคคลอื่นอันมีลิขสิทธิ์นั้นมามากจนเกินไป

          2. หากเขียนผลงานทางวิชาการและเกิดความผิดพลาดไปละเมิดลิขสิทธิ์ และถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนผลงานทางวิชาการควรตรวจสอบว่าได้ละเมิดจริงหรือไม่ ถ้าจริงให้เปิดเจรจาประนีประนอมและยอมความ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการสู้คดีในศาล

 

                             เตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่อง    “การเตรียมต้นฉบับหนังสือ/ตำราวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์”

                             โดย ภูสิทธิ พลายชมพูบรรณาธิการ สนพ.โอเดียนสโตร์

 

                   10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน

 1. ใช้ภาษาเรียบง่าย
 2. อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิมแล้ว
 3. เขียนให้อ่านง่าย
 4. คิดก่อนเขียน
 5. เขียนให้ตรงประเด็น
 6. ใช้คำคุ้นเคย
 7. เขียนประโยคให้กระชับ
 8. เขียนหนังสือให้เว้นวรรค
 9. ปรับสำนวนก่อนเผยแพร่
 10. ตั้งย่อหน้าให้มีความหมาย

ผลงานทางวิชาการ มี 8 ประเภท

 1. เอกสารประกอบการสอน
 2. เอกสารคำสอน
 3. บทความทางวิชาการ
 4. ตำรา
 5. หนังสือ
 6. งานวิจัย
 7. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 8. งานแปล

การจัดทำผลงานทางวิชาการควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ขนาดของรูปเล่มควรเลือกขนาดให้เหมาะสม
 2. เนื้อกระดาษไม่ควรใช้กระดาษถนอมสายตา เพราะบางสีอาจทำให้ผู้อ่านอ่านได้ยาก
 3. การอ้างอิงในเนื้อหา ควรเขียนให้ถูกต้อง
 4. การเขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ควรเขียนให้ถูกต้องตามประเภท
 5. การเว้นวรรค ควรตรวจสอบให้ถูกต้อง
 6. ส่วนประกอบของการจัดทำหนังสือและตำราวิชาการ

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การวิเคราะห์สมบัติของถ่านชีวภาพตามมาตรฐาน
ถ่านชีวภาพที่ผลิตได้จะมีสมบัติแตกต่างกันตามกระบวนการและวัสดุที่ใช้ในการผลิต หากจะนำมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมากับการทำเกษตร พืชก็มีความต้องการสมบัติของ ดิน น้ำ ถ่านชีวภาพที่มีความเหมาะสมกับชนิดแล...
ถ่านชีวภาพ มาตรฐาน การวิเคราะห์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 17/3/2565 14:57:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 17:45:34   เปิดอ่าน 1201  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 20:41:13   เปิดอ่าน 1427  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง