การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
วันที่เขียน 27/2/2559 19:09:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 5:09:59
เปิดอ่าน: 2702 ครั้ง

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังต่อไปนี้ - การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai – Agriculture)” โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน และ ดร.สมชาย บุญประดับ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมีแก๊สเพิ่มขึ้น เกิดเป็น greenhouse effect คือมีสภาพภูมิอากาศปัจจุบันที่มีอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น กระแสน้ำอุ่นก็จะมาไล่กระแสน้ำเย็น เกาะต่างๆ ก็จะหายไป มีความเสี่ยงทางการเกษตรมากขึ้น และน้ำไม่เพียงพอ ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลง ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการกักเก็บและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (25%) การใช้พื้นที่ในการเกษตร (24%) การก่อสร้างบ้านเรือน (6.4%) การขนส่งและอุตสาหกรรม มีผลทำให้เกิด greenhouse effect โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ การเลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การปลูกธัญพืช การปลูกข้าว การตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ อุณหภูมิ น้ำฝน ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พืชมีอายุสั้นลง แต่พืชประเภทอ้อย ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง ส่วนการปลูกมันสำปะหลัง ต้องมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับชุมชน พื้นที่ เป็นต้น - ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชาและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนองานวิจัยถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์: - ได้นำความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ไปเป็นแนวทางและพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=456
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ถ่านชีวภาพ » การลดปริมาณ PAHs ด้วยถ่านชีวภาพในผลผลิตเกษตร
ในผลผลิตเกษตรมีการปนเปื้อน PAHs จากในดินและในอากาศ แนวทางหนึ่งในการลด PAHs มีการนำถ่านชีวภาพมาใช้ผสมในดินเพื่อช่วยลด PAHs จากในดิน ทั้งนี้การผลิตถ่านชีวภาพเองก็ทำให้เกิด PAHs ในถ่านชีวภาพอีกด้วย กา...
PAHs  ถ่านชีวภาพ  ผลผลิตเกษตร  สารก่อมะเร็ง  สารปนเปือน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 2/8/2564 9:34:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 3:27:11   เปิดอ่าน 482  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถ่านชีวภาพ » การผลิตถ่านชีวภาพ โดย อ.อรสา มูลนิธิ BEBC
ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทีมวิจัย GET ได้มีโอกาส เชิญ อ.อรสา มูลนิธิ BEBC มาบรรยายการผลิตถ่านชีวภาพและประโยชน์ของการใช้ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดินและการปลูกพืช ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่
อ.อรสา BEBC     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
ผู้เขียน ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย  วันที่เขียน 10/6/2564 23:09:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2564 22:43:19   เปิดอ่าน 491  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง