Blog : การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 616
ชื่อสมาชิก : รุ่งทิพย์ กาวารี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : rungthip-k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/11/2554 14:21:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/11/2554 14:21:47

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังต่อไปนี้ - การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai – Agriculture)” โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน และ ดร.สมชาย บุญประดับ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมีแก๊สเพิ่มขึ้น เกิดเป็น greenhouse effect คือมีสภาพภูมิอากาศปัจจุบันที่มีอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น กระแสน้ำอุ่นก็จะมาไล่กระแสน้ำเย็น เกาะต่างๆ ก็จะหายไป มีความเสี่ยงทางการเกษตรมากขึ้น และน้ำไม่เพียงพอ ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลง ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการกักเก็บและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (25%) การใช้พื้นที่ในการเกษตร (24%) การก่อสร้างบ้านเรือน (6.4%) การขนส่งและอุตสาหกรรม มีผลทำให้เกิด greenhouse effect โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ การเลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การปลูกธัญพืช การปลูกข้าว การตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ อุณหภูมิ น้ำฝน ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พืชมีอายุสั้นลง แต่พืชประเภทอ้อย ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง ส่วนการปลูกมันสำปะหลัง ต้องมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับชุมชน พื้นที่ เป็นต้น - ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชาและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนองานวิจัยถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์: - ได้นำความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ไปเป็นแนวทางและพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังต่อไปนี้ - การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ: วิกฤตหรือโอกาสเกษตรไทย (Climate Change: Crisis or Chance of Thai – Agriculture)” โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ชำนาญในด้านต่างๆ อาทิ รศ.สมพร อิศวิลานนท์, ดร.มนตรี คงตระกูลเทียน และ ดร.สมชาย บุญประดับ ซึ่งในการเสวนาครั้งนี้ได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากมีแก๊สเพิ่มขึ้น เกิดเป็น greenhouse effect คือมีสภาพภูมิอากาศปัจจุบันที่มีอุณหภูมิของโลกเริ่มสูงขึ้น หากไม่มีมาตรการควบคุมก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่รุนแรงขึ้น กระแสน้ำอุ่นก็จะมาไล่กระแสน้ำเย็น เกาะต่างๆ ก็จะหายไป มีความเสี่ยงทางการเกษตรมากขึ้น และน้ำไม่เพียงพอ ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีแนวโน้มที่ผลผลิตจะลดลง ในขณะเดียวกันภาคการเกษตรมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ภาคเกษตรเป็นแหล่งที่มีศักยภาพในการกักเก็บและดูดซับก๊าซเรือนกระจก ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (25%) การใช้พื้นที่ในการเกษตร (24%) การก่อสร้างบ้านเรือน (6.4%) การขนส่งและอุตสาหกรรม มีผลทำให้เกิด greenhouse effect โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ การเลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การปลูกธัญพืช การปลูกข้าว การตัดไม้ทำลายป่า นอกจากนี้ อุณหภูมิ น้ำฝน ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้พืชมีอายุสั้นลง แต่พืชประเภทอ้อย ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ต้องใช้พันธุ์ที่ทนแล้ง ส่วนการปลูกมันสำปะหลัง ต้องมีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ ให้เหมาะสมกับชุมชน พื้นที่ เป็นต้น - ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแยกตามกลุ่มสาขาวิชาและโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนองานวิจัยถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย และได้เปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์: - ได้นำความรู้ที่ได้จากการนำเสนอผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย ไปเป็นแนวทางและพัฒนางานวิจัยของตนเองเพื่อจะทำให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2701  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งทิพย์ กาวารี  วันที่เขียน 27/2/2559 19:09:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2564 22:24:46

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้