วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา
วันที่เขียน 6/10/2564 15:13:40     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:26:50
เปิดอ่าน: 87 ครั้ง

วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายงานการเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ดอนเปา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams  ในวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ข้าพเจ้าได้เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับภาระงานประจำคืองานสอนในรายวิชา ทส493 การศึกษาหัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษา ทส497 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเด็กนักศึกษาภายใต้การดูแลโปรเจคจบ

เนื้อหาเกี่ยวกับ

  • Google Services Online กับการใช้งานในองค์กร 
  • Google Account
  • Google Drive
  • Google Sheets
  • Google Slides

 

Google Sheets เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft Excel

- สูตรการคำนวณ กับสัญญาลักษณ์ Operator ต่างๆ
- การจัดการ Sheet
- การสร้าง Chart ประเภทต่าง ๆ ด้วย Google Sheets
- การแบ่งปัน (Sharing)
- การกำหนดค่า ความปลอดภัย
- การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
- Pivot Table ด้วย Google Sheet
- การ Upload / Download มาเป็น Microsoft Excel


ฟังก์ชันทำการงานใน Google Sheet
01-การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ (Text Function) ได้แก่ LEN , UPPER , LOWER , LEFT , RIGHT , MID , SEARCH , BAHTTEXT , VALUE , TEXTJOIN , REPLACE , TRIM
02- การใช้ฟังก์ชันสูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM , AVEARGE , COUNT , COUNTA , COUNTBLANK , MAX , MIN , LARGE , SMALL , RANK.EQ
03- การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่ เวลา ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE , NOW , EOMONTH , WEEKNUM
04- การใช้ฟังก์ชันสูตรการคำนวณที่ซับซ้อน แบบตรรกะ ได้แก่ IF, SUMIFS, COUNTIFS
05- การใช้ฟังก์ชันค้นหา ได้แก่ LOOKUP, VLOOKUP, OFFSET, INDIRECT, INDEX, MATCH
06- การใช้ฟังก์ชันอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ HYPERLINK , GOOGLETRANSLATE
การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet
กรณีศึกษา การประยุกต์คำนวณ


Google Slides เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft PowerPoint
• การสร้างงานนำเสนอ
• การใส่รูป และ วีดีโอ
• การนำเสนอ Online ด้วย Google Presentation
• การแบ่งปัน (Sharing)
• การกำหนดค่า ความปลอดภัย
• การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)


การใช้งาน Template PowerPoint Free และแหล่งดาวน์โหลดมาใช้งาน
การแชร์ไฟล์ด้วย Shout URL Link and QR Code
การตกแต่งสไลด์ให้สวยงาม
การใช้งานร่วมกันและการป้องกันไฟล์
การประยุตก์ใช้งาน
สรุปภาพรวม Google Drive , Sheets , Slide , Dos , Form

 

ไฟล์สำหรับการอบรม คลิกลิงค์

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1236
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน”
จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยื...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 3/10/2564 16:05:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 1:19:55   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 » การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
การเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้เรียนรู้จากการสัมมนา ดังนี้ - ทราบถึง ก...
การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 27/9/2564 16:07:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 10:51:10   เปิดอ่าน 103  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 » การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
ในการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา การขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ได้เรียนรู้จากการสัมมนา ดังนี้ ทราบถึง...
การขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 27/9/2564 16:04:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 2:19:35   เปิดอ่าน 113  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับนักวิจัย » หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับนักวิจัย
สรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ ในการเข้าร่วมการอบรม “หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับนักวิจัย” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ข้...
จริยธรรมในคน     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 14/9/2564 11:07:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 3:27:53   เปิดอ่าน 129  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง