วันที่เขียน 12/9/2564 22:11:51     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 21:04:50
เปิดอ่าน: 424 ครั้ง

จากการเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินที่จัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำให้ทราบถึงหลักเณฑ์ในการประเมินในแต่ละ Criteria ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ทั้งในสาขาเพื่อปรับใช้ในการประเมินภายใต้ระบบการประเมิน AUN-QA และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมประเมินจากสถาบันอื่นๆ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1209
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » อบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย” ของฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 21/4/2565 11:22:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/5/2565 14:09:39   เปิดอ่าน 126  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง