รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 14:59:49
เปิดอ่าน: 53 ครั้ง

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆ มีประสิทธิภาพ

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนทำให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซึ่งอาจจะมีลักษณธดังนี้ 1)ผู้เรียนไม่มีความรู้หรือไม่มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นเลย (Unknown) 2)ผู้เรียนมีมโนทัศน์ถูกต้อง 3)ผู้เรียนมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (Misconception) หรือหรือเข้าใจผิด ซึ่งคำว่ามีมโนทัศน์ถูกต้องหมายถึง เข้าใจตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือเป็นไปตามทฤษฎี ส่วนคำว่ามีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหมายถึงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือไม่เป็นไปตามทฤษฎี เมื่อผู้สอนมีข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ของผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขมโนทัศน์ของผู้เรียนบางคนที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1152
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 14:48:59   เปิดอ่าน 59  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2564 18:35:22   เปิดอ่าน 283  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2564 9:42:48   เปิดอ่าน 427  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง