รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 11:08:10
เปิดอ่าน: 847 ครั้ง

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆ มีประสิทธิภาพ

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนทำให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซึ่งอาจจะมีลักษณธดังนี้ 1)ผู้เรียนไม่มีความรู้หรือไม่มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นเลย (Unknown) 2)ผู้เรียนมีมโนทัศน์ถูกต้อง 3)ผู้เรียนมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (Misconception) หรือหรือเข้าใจผิด ซึ่งคำว่ามีมโนทัศน์ถูกต้องหมายถึง เข้าใจตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือเป็นไปตามทฤษฎี ส่วนคำว่ามีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหมายถึงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือไม่เป็นไปตามทฤษฎี เมื่อผู้สอนมีข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ของผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขมโนทัศน์ของผู้เรียนบางคนที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1152
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การอบรม สัมนา » จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ (กิจกรรมที่ 1) "จริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์" จัดขึ้นในวันที่ 16 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในรูปแบบ online ระบบ Zoom M...
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 9:32:29   เปิดอ่าน 38  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (2)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:31:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 10:24:19   เปิดอ่าน 27  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การอบรม สัมนา » ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์อย่างไร" (1)
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์ กิจกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย "วิจัยเสร็จจะจดสิทธิบัตและลิขสิทธิ์อย่างไร" จัดขึ้นในวันที่ 18 พ.ค.2565 โดย มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใ...
ทรัพย์สินทางปัญญา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วันวสา วิโรจนารมย์  วันที่เขียน 19/5/2565 13:07:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 10:38:01   เปิดอ่าน 28  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง