รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2565 13:43:29
เปิดอ่าน: 1034 ครั้ง

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆ มีประสิทธิภาพ

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนทำให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซึ่งอาจจะมีลักษณธดังนี้ 1)ผู้เรียนไม่มีความรู้หรือไม่มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นเลย (Unknown) 2)ผู้เรียนมีมโนทัศน์ถูกต้อง 3)ผู้เรียนมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (Misconception) หรือหรือเข้าใจผิด ซึ่งคำว่ามีมโนทัศน์ถูกต้องหมายถึง เข้าใจตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือเป็นไปตามทฤษฎี ส่วนคำว่ามีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหมายถึงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือไม่เป็นไปตามทฤษฎี เมื่อผู้สอนมีข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ของผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขมโนทัศน์ของผู้เรียนบางคนที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1152
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2565 11:53:29   เปิดอ่าน 11  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019 » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564
ในงานสัมมนาออนไลน์นี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมฟังสัมมนา 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1.1 การขับเคลื่อนความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการ ขั้นตอนต่าง ๆ...
Laab safety     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 26/9/2565 16:20:22  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2565 10:38:12   เปิดอ่าน 9  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7"
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่สนใจด้านการวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย ซึ่งแยกงานวิจัยที่มีการนำเสนอเป็น...
จุดตรึง  ประชุมวิชาการพิบูลย์สงครามวิจัย  ปริภูมิเมตริกบี     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 25/9/2565 10:55:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2565 12:28:46   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง