รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์: การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียน
วันที่เขียน 25/3/2564 21:24:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/8/2564 6:39:39
เปิดอ่าน: 313 ครั้ง

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สอนต้องตระหนักและต้องกระทำก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีต่อเรื่อง นั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆ มีประสิทธิภาพ

การสำรวจมโนทัศน์ก่อนเรียนทำให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซึ่งอาจจะมีลักษณธดังนี้ 1)ผู้เรียนไม่มีความรู้หรือไม่มีมโนทัศน์ในเรื่องนั้นเลย (Unknown) 2)ผู้เรียนมีมโนทัศน์ถูกต้อง 3)ผู้เรียนมีมโนทัศน์คลาดเคลื่อน (Misconception) หรือหรือเข้าใจผิด ซึ่งคำว่ามีมโนทัศน์ถูกต้องหมายถึง เข้าใจตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือเป็นไปตามทฤษฎี ส่วนคำว่ามีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนหมายถึงมีความเข้าใจที่ไม่ตรงตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้นิยาม สรุป หรือไม่เป็นไปตามทฤษฎี เมื่อผู้สอนมีข้อมูลเกี่ยวกับมโนทัศน์ของผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้อย่างมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขมโนทัศน์ของผู้เรียนบางคนที่มีมโนทัศน์คลาดเคลื่อนให้มีมโนทัศน์ที่ถูกต้องได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1152
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การพัฒนาตนเอง » Espel
องค์ประกอบของมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ มีขั้นตอนประกอบไปด้วย การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ...
Espel     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน มยุรา ศรีกัลยานุกูล  วันที่เขียน 30/7/2564 10:55:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/8/2564 5:56:33   เปิดอ่าน 22  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ตามหนั...
การประชุมวิชาการ  การประชุมวิชาการแบบออนไลน์  การประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 2/6/2564 11:48:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/8/2564 19:22:23   เปิดอ่าน 337  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปเนือหาเรื่องVR-ARโลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้ » VR-AR โลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้
ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริง (Reality) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถนำมาใช้ด้านการเรียนการสอน การแพทย์ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งการใช้งานเทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทุเรียน ทาเจริญ  วันที่เขียน 17/5/2564 13:50:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/8/2564 21:50:28   เปิดอ่าน 318  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชตระกูลหัวหอม และ สรุปเนื้อหาการนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 2) และระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันแนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ซึ่งมีแนวโน้มว่ามีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพืชในกลุ่มหัวหอม และกระเทียม จะมีส่วนประกอบของสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/3/2564 10:05:40  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/8/2564 21:33:50   เปิดอ่าน 642  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง